Felles standarder for luftfartssikkerhet: medbringelse av flytende væsker (transittpassasjerer fra Canada)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 133/2010 av 4. februar 2010 som endrer forordning (EF) nr. 820/2008 om tiltak for gjennomføring av grunnleggende felles standarder for luftfartssikkerhet

Commission Regulation (EU) No 133/2010 of 4 February 2010 amending Regulation (EC) No 820/2008 laying down measures for the implementation of the common basic standards on aviation security

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert: 27.5.2010)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 820/2008 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten. Forordning (EF) nr. 820/2008 fastsetter i vedleggets nr. 4.1.1.1 bokstav f nr. 6 forbud mot å ta med væske utover et visst kvantum i håndbagasjen. Forbudet gjelder ikke for væske kjøpt etter passering av sikkerhetskontrollen på lufthavner i EU-/EØS-området som pakkes i forseglbare poser ("tamper evident bags"). Med hjemmel i vedlegg nr. 4.1.1.1 bokstav f nr. 6 kan det på visse vilkår gis unntak fra nevnte væskeforbud. Unntaket fra væskeforbudet i denne sammenheng innebærer at væske anskaffet på utsalgssteder lokalisert på flyside eller på sikkerhetsbegrenset område i bestemte tredjeland, likestilles med væske kjøpt etter passering av sikkerhetskontrollen på lufthavner i EU-/EØS-området. Norge har tidligere innført unntak for blant annet Changi lufthavn Singapore og bestemte lufthavner i Kroatia.Forordning (EF) nr. 133/2010 utvider unntaket til å omfatte følgende lufthavner i Canada: Calgary International (YYC), Edmonton International (YEG), Halifax International (YHZ), Montreal International (YUL), Ottawa-Macdonald-Cartier International (YOW), Toronto-Lester B. Pearson International (YYZ), Vancouver International (YVR), Winnipeg International (YWG), Moncton (YQM), Quebec (YQB), St. John's (YYT) og Whitehorse (YXY).

Merknaderr
Det forventes ikke at forordningen medfører noen vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Norge har gjennomført unntaket i norsk rett ved å endre forskrift 30. april 2004 nr. 715, jf. forskrift av 18. februar 2010 nr. 182.

Vurdering
Norske flypassasjerer har siden unntaksmuligheten ble innført i 2007 innrettet seg på at de samme reglene gjelder i Norge som i EU-landene. Det er derfor av stor interesse av hensyn til passasjerene at regelverket gjennomføres samtidig i Norge som i EU.

Forordning (EF) nr. 133/2010 er EØS-relevant og akseptabel, og Luftfartstilsynet anbefaler at forordningen inntas i EØS-avtalen. Samferdselsdepartementet støtter tilsynets vurdering.

Konklusjon
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordning (EF) nr. 133/2010 ble vedtatt i EU 4. Februar 2010, og trådte i kraft 19. april 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.02.2010
Anvendelsesdato i EU
19.02.2010
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet