Felles standarder for luftfartssikkerhet: medbringelse av flytende væsker (transittpassasjerer fra USA)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 134/2010 av 9. februar 2010 som endrer forordning (EF) nr. 820/2008 om tiltak for gjennomføring av grunnleggende felles standarder for luftfartssikkerhet

Commission Regulation (EU) No 134/2010 of 9 February 2010 amending Regulation (EC) No 820/2008 laying down measures for the implementation of the common basic standards on aviation security

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.5.2010)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 820/2008 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten. Forordning (EF) nr. 820/2008 fastsetter i vedleggets nr. 4.1.1.1 bokstav f nr. 6 forbud mot å ta med væske utover et visst kvantum i håndbagasjen. Forbudet gjelder ikke for væske kjøpt etter passering av sikkerhetskontrollen på lufthavner i EU-/EØS-området som pakkes i forseglbare poser ("tamper evident bags"). Med hjemmel i vedlegg nr. 4.1.1.1 bokstav f nr. 6 kan det på visse vilkår gis unntak fra nevnte væskeforbud. Unntaket fra væskeforbudet i denne sammenheng innebærer at væske anskaffet på utsalgssteder lokalisert på flyside eller på sikkerhetsbegrenset område i bestemte tredjeland, likestilles med væske kjøpt etter passering av sikkerhetskontrollen på lufthavner i EU-/EØS-området. Norge har tidligere innført unntak for blant annet Changi lufthavn Singapore og bestemte lufthavner i Kroatia. Forordning (EF) nr. 134/2010 utvider unntaket til å omfatte alle internasjonale lufthavner i USA.

Merknader
Det forventes ikke at forordningen medfører noen vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Norge har gjennomført unntaket i norsk rett ved å endre forskrift 30. april 2004 nr. 715, jf. forskrift av 18. februar 2010 nr. 182.

Vurdering
Norske flypassasjerer har siden unntaksmuligheten ble innført i 2007 innrettet seg på at de samme reglene gjelder i Norge som i EU-landene. Det er derfor av stor interesse av hensyn til passasjerene at regelverket gjennomføres samtidig i Norge som i EU.

Forordning (EF) nr. 134/2010 er EØS-relevant og akseptabel, og Luftfartstilsynet anbefaler at forordningen tas inn i EØS-avtalen. Samferdselsdepartementet støtter tilsynets vurdering.

Konklusjon
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordning (EF) nr. 134/2010 ble vedtatt i EU 9. februar 2010 og trådte i kraft 19. april 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.02.2010
Anvendelsesdato i EU
19.02.2010
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet