Felles standarder for luftfartssikkerhet: rettelse av språkversjoner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/837 av 17. mai 2017 som retter den polske og svenske språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 om detaljerte tiltak for gjennomføring av felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/837 of 17 May 2017 correcting the Polish and Swedish language versions of Implementing Regulation (EU) 2015/1998 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.6.2018)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 300/2008 etablerer felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. På securityområdet er de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet fastsatt i forordning (EU) 2015/1998 og i beslutning C(2015) 8005. Kommisjonen foreslår å endre den polske og den svenske språkversjonen av forordning (EU) 2015/1998, ettersom det har blitt funnet feil i disse. I den polske versjonen er det funnet feil i punkt 11.4.3(a), og i den svenske er det funnet feil i punkt 8.1.1.2, 9.1.1.3, 8.3.1, 9.1.3.5(b), 9.3.1 og i punkt 11.2.3.1. Disse endringene berører ikke de andre språkversjonene av forordningen eller det materielle innholdet i forordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Ny rettsakt er gitt med hjemmel i forordning 300/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100.

Rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett ved en endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.(securityforskriften), og tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter eller norske aktører.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av SU Transport.

Luftfartstilsynet fant etter en innledende vurdering at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Spørsmålet om EØS-relevans er til vurdering på norsk side hos Utenriksdepartementet.

Rettsakten skal unntas fra nasjonal høring ettersom høring anses for å være åpenbart unødvendig.

Vurdering
Luftfartstilsynet fant etter en innledende vurdering at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Spørsmålet om EØS-relevans er til vurdering på norsk side hos Utenriksdepartementet. Det er i tilfelle ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger
Skal ikke gjennomføres i norsk rett. Skal ikke sendes Form 1 til ESA.

Status
Rettsakten faller inn under EFTAs hurtigprosedyre. Det er Luftfartstilsynet som i tilfelle skal gjennomføre endringen i norsk rett da de faller innenfor Luftfartstilsynets delegerte forskriftskompetanse, jf. securityforskriften § 4 andre ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.05.2017
Anvendelsesdato i EU
07.06.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 60, 6.9.2018, p. 414-415
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.03.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
31.05.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0837
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro