Felles standarder for luftfartssikkerhet

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) Nr. 358/2008 av 22. april 2008 om endring af forordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet

Commission Regulation (EC) No 358/2008 of 22 April 2008 amending Regulation (EC) No 622/2003 laying down measures for the implementation of the common basic standards on aviation security

Siste nytt

EØS-notat oppdatert 24.11.2008

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EF) nr. 358/ 2008 av 22. april 2008 gjelder opphevelse av kravet om størrelsen på håndbagasjen på grunn av minimal sikkerhetsgevinst som følger av et slikt krav. For å forstå forordningen, må en se hen til bakgrunnen for kravet til størrelsen på håndbagasjen.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet inneholder detaljerte supplerende sikkerhetskrav, i tillegg til de krav som følger av forordning (EF) nr. 2320/2002.

Forordning (EF) nr. 622/2003 er endret en rekke ganger, blant annet ved forordning (EF) nr. 1546/2006. Forordning (EF) nr. 1546/2006 inneholder begrensninger i hva som kan medtas inn på sikkerhetsbegrenset område og ombord i luftfartøy. I tillegg til å etablere forbud mot å medta væske over en viss mengde gjennom sikkerhetskontrollen, inneholdt forordningen et forbud mot å medta som håndbagasje kofferter o.l. over en viss størrelse. Den tillatte størrelsen på ett kolli håndbagasje var fastsatt til 56 cm x 45 cm x 25 cm. Forordning (EF) nr. 1546/2006 er inntatt i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 27. april 2007 nr. 446 om endring av forskrift 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Forordning (EF) nr. 1546/2006 ble kunngjort i Official Journal 17. oktober 2006, og trådte dermed i kraft i EU 6. november 2006, med unntak av bestemmelsene knyttet til et forbud mot håndbagasje over en viss størrelse, som i hehold til forordningens ordlyd skulle tre i kraft seks måneder etter publisering i Official Journal. Kommisjonen vedtok så å utsette iverksettelsen. Forordning (EF) nr. 437/2007 fastsatte at ikraftsettelse av bestemmelsene knyttet til forbudet mot håndbagasje over en viss størrelse, først skulle tre i kraft 6. mai 2008. Forordning (EF) nr. 437/2007 ble publisert i Official Journal 21. april 2007 og trådte etter sin ordlyd i kraft 5. mai 2007. Forordningen er inkorporert i norsk rett, jf. forskrift av 5. november 2007 nr. 1223 som endret forskrift av 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

EU Kommisjonen vedtok deretter som nevnt forordning (EF) nr. 358/2008 den 22. april 2008 med det formål å oppheve kravene i regelverket om størrelsen på håndbagasjen.

Merknader
Sikkerhetskravet om størrelsen på håndbagasjen har vært gjenstand for kritikk av EU Parlamentet, luftfartsmiljøet m.v., og forordning (EF) nr. 358/2008 om opphevelse av dette kravet har vært ansett som positivt i Norge.

Vurdering
Forordning (EF) nr. 358/2008 trådte etter sin ordlyd i kraft 5. mai 2008 i EU. Følgelig er det ikke lenger noe krav i EUs security-regelverk knyttet til atørrelsen på håndbagasjen. Det var ikke behov for tilpasningstekst for denne forordningen, fordi den var ønsket.

Andre opplysninger
Kravet til håndbagasjens størrelse har aldri trådt i kraft i EU. Etter at EU Kommisjonen 2 ganger vedtok utsatt iverksettelse av dette kravet, ble det avskaffet ved forordning (EF) nr. 358/2008. Det har ikke vært ansett behov for høring av forordning (EF) nr. 358/2008 i Norge. Luftfartsmiljøet har for lengst innrettet seg etter denne forordningen.

Status
Forordningen er inkorporert i norsk rett, jfr. forskrift av 19. november 2008 nr.1238 som endrer forskrift av 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.04.2008
Anvendelsesdato i EU
05.05.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 20.2.2014, p. 77-78
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.11.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.11.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.11.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.11.2008
Anvendes fra i Norge
19.11.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0358
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro