Felleseuropeisk koronasertifikat: tekniske gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1073 av 28. juni 2021 om fastsettelse av tekniske spesifikasjoner og regler for gjennomføringen av tillitsrammen for EUs digitale covid-sertifikat fastsatt ved europarlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1073 of 28 June 2021 laying down technical specifications and rules for the implementation of the trust framework for the EU Digital COVID Certificate established by Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.6.2021. EØS-komitebeslutning 30.6.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.6.2021)

Sammendrag av innhold
Enhver borger i EU har den grunnleggende retten til å bevege seg og oppholde seg fritt i medlemsstatene, med forbehold om begrensningene og betingelsene fastsatt i traktatene og av de tiltak som er vedtatt for å gi dem virkning. I europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38 / EF1 fastsettes detaljerte regler for utøvelse av denne retten.

Den pågående globale epidemien har ført til at denne grunnleggende retten til fri bevegelse har måtte bli innstrammet for å kunne begrense smittespredning.

EU innfører derfor nå EU Digitalt Covid sertifikat (EU DCC) (EU) 2021/953 for å kunne gjenåpne grenser, samtidig som smittespredning begrenses.

Gjennomføringsbeslutningen inneholder tekniske beskrivelser av hvordan løsningen for EU sitt EU Covid 19 Certificate skal fungere på tvers av landegrensene. Spesifikasjonene inneholder detaljerte beskrivelser av elementene som sertifikatet skal inneholde, tekniske spesifikasjoner på tillitsrammeverket og spesifikasjoner rundt utvekslingen mellom medlemslandene.

Norge følger de spesifikasjonene som er beskrevet i gjennomføringsbeslutningen i dagens løsning. Innføring av rettsakten vil være fordelaktig for Norges del, slik at alle må følge de samme tekniske spesifikasjonene

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføringsforordningen vil håndteres sammen med gjennomføringen av moderrettsakten for koronasertifikater, forordning (EU) 2021/953

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vises til Prop. 202 S (2020–2021) Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet for å dekke økte kostnader til koronasertifikat, under Justis- og beredskapsdepartementet om endringer i karantenehotellordningen, under Nærings- og fiskeridepartementet for å dekke kompensasjonsordning for utgifter til innreisekarantene ved bruk av utenlandsk arbeidskraft, for forslag om økt bevilgning for å dekke kostnader knyttet til tiltaket. Koronasertifikatet vil være midlertidig og vare i seks måneder. Regjeringen vil komme tilbake i de ordinære budsjettprosessene for budsjettvirkningene for 2022.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Helse- og omsorgsdepartementet, og vurderes og være innenfor departementes ansvarsområde. Spesialutvalget for helse er orientert.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel

Status
Forslaget er ventet vedtatt av Kommisjonen snarlig og publisert i Official Journal ultimo juni 2021. Rettsakten er til vurdering i EØS/EFTA-statene og det forberedes innlemmelse i EØS-avtalen ved særskilt skriftlig prosedyre fortrinnsvis 30.juni samtidig med innlemmelsen av forordning (EU) 2021/953 om det europeiske koronasertifikatet. Utkast til EØS-komitebeslutning om innlemmelse i EØS-avtalen er overlert til EUs utenrikstjeneste (EEAS).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.06.2021
Anvendelsesdato i EU
30.06.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
30.06.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.06.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021D1073
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro