Felleseuropeisk vaksinesertifikat for EØS-borgere

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om et rammeverk for utstedelse, verifisering og aksept av grenseoverskridende sertifikater for å lette fri bevegelse under COVID-19-pandemien (digitalt grønt sertifikat)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a framework for the issuance, verification and acceptance of interoperable certificates on vaccination, testing and recovery to facilitate free movement during the COVID-19 pandemic (Digital Green Certificate)

Siste nytt

Høring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 5.5.2021 med frist 12.5.2021

I etterkant av Europaparlaments holdning av 29. april 2021 om forslaget til et europeisk vaksinesertifikat, har Helse- og omsorgsdepartementet igangsatt en ukelang høring om norske regler om koronasertifikat. Lovforslaget skal også legge til rette for innføring av EU-forordningen. Covid-19-sertifikatet, som Europaparlamentet ønsker å kalle det, skal bekrefte om en person er blitt vaksinert, vise resultat av tester for de som ennå ikke er vaksinert eller status for personer som har hatt covid-19. Nasjonale myndigheter vil fortsatt bestemme hvilke restriksjoner som skal gjelde, men Europaparlamentet mener at sertifikatet ikke skal være et reisedokument eller en forudsetning for å kunne bevege seg fritt over grensene. Det bør heller ikke anvendes mer enn høyst 12 måneder. Konkret dreier saken seg om to lovforslag, for henholdsvis EØS-borgere (dette faktaarket) og tredjelandsborgere (Schengen-relevant). Representanter for Europaparlamentet og Rådet vil nå forsøke å komme fram til kompromiss så raskt som mulig slik at sertifikatene kan vedtas og tas i bruk før sommeren.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 17.3.2021)

Coronavirus: Kommissionen foreslår et digitalt grønt certifikat

Europa-Kommissionen har i dag foreslået at oprette et digitalt grønt certifikat for at gøre det lettere at bevæge sig sikkert og frit i EU under covid-19-pandemien. Det digitale grønne certifikat vil være et bevis på, at en person er blevet vaccineret mod covid-19, er testet negativ eller har haft og er kommet sig over covid-19. Certifikatet vil være gratis og tilgængeligt i et digitalt format og i papirform. Det vil indeholde en QR-kode, som garanterer dets sikkerhed og ægthed. Kommissionen vil oprette en portal for at sikre, at alle certifikater kan godkendes i hele EU, og støtte medlemslandene i den tekniske gennemførelse af certifikaterne. Medlemslandene er fortsat ansvarlige for at beslutte, hvilke folkesundhedsmæssige restriktioner, der kan fraviges for rejsende, men de samme betingelser skal gælde for rejsende, der har et digitalt grønt certifikat.

Næstformand med ansvar for værdier og gennemsigtighed Věra Jourová udtaler: "Det digitale grønne certifikat er en EU-løsning, der skal sikre, at EU-borgerne drager fordel af et harmoniseret digitalt værktøj til støtte for den frie bevægelighed i EU. Det er et godt budskab med hensyn til at fremme genopretningen. Vores vigtigste mål er at stille et brugervenligt, ikkediskriminerende og sikkert værktøj, der fuldt ud overholder databeskyttelsen, til rådighed. Og vi arbejder fortsat hen imod international ensartethed i forhold til andre partnere."

Kommissær med ansvar for retlige anliggender Didier Reynders udtaler: "Med det digitale grønne certifikat har vi valgt en europæisk tilgang for at sikre, at EU-borgere og deres familiemedlemmer kan rejse på sikker vis og med et minimum af restriktioner til sommer. Det digitale grønne certifikat vil ikke være en forudsætning for fri bevægelighed, og der vil ikke blive forskelsbehandlet på nogen måde i forbindelse med det. En fælles EU-tilgang vil ikke blot hjælpe os med gradvist at genoprette den frie bevægelighed inden for EU og undgå fragmentering. Det er også en mulighed for at påvirke globale standarder og gå foran med et godt eksempel på baggrund af vores europæiske værdier såsom databeskyttelse."

De vigtigste aspekter ved den forordning, som Kommissionen i dag har foreslået, er:

 1. tilgængelige og sikre certifikater for alle EU-borgere:
 • det digitale grønne certifikat vil omfatte tre typer certifikater — vaccinationscertifikater, testcertifikater (NAAT/RT-PCR-test eller hurtig antigentest) og certifikater for, at man har haft og er kommet sig over covid-19 (restitutionscertifikater)
 • certifikaterne vil blive udstedt digitalt eller på papir. Begge formater vil have en QR-kode, der indeholder de nødvendige nøgleoplysninger og en digital signatur, der skal sikre, at certifikatet er ægte
 • Kommissionen vil oprette en portal og støtte medlemsstaterne ved at udvikle software, som myndighederne kan benytte til at kontrollere alle certifikatsignaturerne i hele EU. Ingen af certifikatindehavernes personoplysninger går gennem portalen eller opbevares af det medlemsland, der kontrollerer certifikatet
 • certifikaterne vil være tilgængelige gratis og på det udstedende medlemslands officielle sprog og engelsk
 1. ikkeforskelsbehandling:
 • alle personer — både de, der er vaccinerede, og de, der ikke er vaccinerede — skal kunne drage fordel af et digitalt grønt certifikat, når de rejser i EU. For at forhindre forskelsbehandling af personer, der ikke er vaccinerede, foreslår Kommissionen at oprette ikke blot et interoperabelt vaccinationscertifikat, men også covid-19-testcertifikater og certifikater for personer, der er kommet sig over covid-19
 • samme rettigheder for rejsende med et digitalt grønt certifikat — hvis medlemslandene godtager et vaccinationsbevis for at fravige visse folkesundhedsmæssige restriktioner såsom testning eller karantæne, skal de på de samme betingelser godtage vaccinationscertifikater, der er udstedt inden for rammerne af systemet for det digitale grønne certifikat. Denne forpligtelse vil være begrænset til vacciner, som der er udstedt en EU-markedsføringstilladelse for, men medlemslandene kan også beslutte at acceptere andre vacciner
 • underrettelse om andre foranstaltninger — hvis et medlemsland fortsat kræver, at indehavere af et digitalt grønt certifikat skal gå i karantæne eller lade sig teste, skal det medlemsland underrette Kommissionen og alle de andre medlemslande og begrunde beslutningen
 1. kun væsentlige oplysninger og sikre personoplysninger:
 • certifikaterne vil indeholde et begrænset sæt oplysninger såsom navn, fødselsdato, udstedelsesdato, relevante oplysninger om vaccine/test/restitution og en unik identifikator. Oplysningerne kan kun kontrolleres for at bekræfte, at et certifikatet er ægte og gyldigt.

Det digitale grønne certifikat vil gælde i alle EU-medlemslandene og være åbne for Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz. Det digitale grønne certifikat bør udstedes til EU-borgere og deres familiemedlemmer uanset deres nationalitet Det bør også udstedes til tredjelandsstatsborgere, der er bosat i EU, og til besøgende, der har ret til at rejse til andre medlemslande.

Systemet for det digitale grønne certifikat er en midlertidig foranstaltning. Det vil blive suspenderet, når Verdenssundhedsorganisationen (WHO) erklærer, at den internationale sundhedsmæssige krise i forbindelse med covid-19 er ovre.

Næste skridt

For at certifikaterne kan være klar til sommer, skal forslaget hurtigt vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet.

Sideløbende skal medlemslandene gennemføre den tillidsramme de tekniske standarder, der er opnået enighed om i e-sundhedsnetværket, for at sikre en rettidig gennemførelse af de digitale grønne certifikater og deres interoperabilitet samt fuld overholdelse af beskyttelsen af personoplysninger. Målet er at færdiggøre forslaget og det tekniske arbejde i de kommende måneder.

Baggrund

Med henblik på overholdelse af foranstaltningerne til begrænsning af spredningen af coronavirus er rejsende i EU blevet bedt om at fremlægge forskellige dokumenter såsom lægeattester, testresultater eller erklæringer. Manglen på standardiserede formater har ført til, at rejsende oplever problemer, når de rejser inden for EU. Der har også været indberetninger om falske eller forfalskede dokumenter.

Medlemmerne af Det Europæiske Råd opfordrede i deres erklæring, der blev vedtaget efter de uformelle videokonferencer den 25. og 26. februar 2021, til, at arbejdet med en fælles tilgang til vaccinationscertifikater skulle fortsættes. Kommissionen har arbejdet sammen med medlemslandene i e-sundhedsnetværket, som er et frivilligt netværk af nationale myndigheder med ansvar for e-sundhed, om at forberede interoperabiliteten mellem vaccinationscertifikater. Der blev vedtaget retningslinjer den 27. januar, som blev ajourført den 12. marts, og der blev opnået enighed om hovedtrækkede i tillidsrammen den 12. marts 2021.

Kommissionen har i dag vedtaget et lovgivningsforslag om oprettelse af en fælles ramme for et digitalt grønt certifikat. Kommissionen har også vedtaget et supplerende forslag med henblik på at sikre, at det digitale grønne certifikat også udstedes til tredjelandsstatsborgere, der er bosat i medlemslandene eller associerede Schengenlande, og til besøgende, der har ret til at rejse til andre medlemslande. Af juridiske årsager er det nødvendigt med særskilte forslag for, at både EU-borgere og tredjelandsstatsborgere er omfattet. For så vidt angår det digitale grønne certifikat der er ingen forskel i den måde, hvorpå EU-borgere og berettigede tredjelandsstatsborgere behandles.

De seneste oplysninger om foranstaltninger mod coronavirusset og rejserestriktioner, som medlemslandene har indgivet, kan findes på platformen Re-open EU.

Flere oplysninger

Spørgsmål og svar — digitale grønne certifikater

Digitale grønne certifikater — faktablad

Digitale grønne certifikater — videoklip

Forslag til forordning om et digitalt grønt certifikat med henblik på fremme af den frie bevægelighed i EU

Forslag til forordning om digitale grønne certifikater til tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold eller bopæl i medlemsstaterne

Sikre covid-19-vacciner til alle europæere

Kommissionens webside om reaktionen på coronavirus

Re-open EU

Coronavirus: en fælles vej mod en sikker genåbning af Europa