Fellesskapsprogram for merking av energieffektivt kontorutstyr

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 106/2008 av 15. januar 2008 om et fellesskapsprogram for merking av energieffektivt kontorutstyr

Regulation (EC) No 106/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 on a Community energy-efficiency labelling programme for office equipment

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.6.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.4.2010)

Sammendrag av innhold
Energy Star er et frivillig energimerkeprogram for kontorutstyr. Energy Star - logoen skal hjelpe forbrukere til å identifisere kontorutstyr som både er rimeligere og som er mer miljøvennlig ettersom utstyret bruker mindre energi. Kontorutstyr og kommunikasjonsteknologisk utstyr omfatter datamaskiner, dataskjermer, skrivere, faksmaskiner, kopimaskiner, skannere og multifunksjonsutstyr. Energy Star programmet baserer seg på en Energy Star - avtale inngått mellom USA og EU, jf. Rådsbeslutning 1005/2006 (se eget EØS-notat). Den nye Energy Star avtalen legger grunnlaget for en videreføring av Energy Star programmet i en ny femårs periode. Den eksisterende Energy Star forordningen (forordning 2422/2001) foreslås endret som følge av inngåelse av en ny Energy Star avtale. Målsettingen er at programmet skal bidra til å fremme stadig mer energieffektivt kontorutstyr, slik at man i stadig større grad utnytter potensialet for energisparing. Den nye forordningen vil være det juridiske instrument på forordningsnivå hvor EU-landene gjennomfører de forpliktelser som ligger nedfelt i selve den justerte Energy Star-avtalen med USA.

Bakgrunnen for endring av forordningen er en erkjennelse om at effektiv bruk av energi er en av hovedpilarene i EUs bærekraftige energipolitikk. Videre er det et faktum at kontorutstyr bruker en betydelig andel av det elektriske energiforbruket i EU. Energy Star programmet etablerer et rammeverk for koordinering av nasjonal innsats for å fremme energieffektivt kontorutstyr. Det er viktig med en koordinert tilnærming ved fastsettelse av standarder for energieffektivt kontorutstyr for å minske virkningene på den internasjonale handelen med kontorutstyr. Energy Star programmet bidrar også til å skape økt gjennomsiktighet i markedet for kontorutstyr, særlig med tanke på utstyrets energibruk. Informasjon om energibruk er viktig for at forbrukere, servicenæring og offentlig innkjøpere av kontorutstyr også vurderer elektrisitetskostnadene ved valg av slikt utstyr.

Forordning 106/2008 krever at EU institusjonene og sentrale myndigheter i medlemslandene skal legge til grunn energieffektivitetskrav tilsvarende de som følger av Energy Star - programmet ved innkjøp av kontorutstyr. De alminnelige grensene for offentlige anskaffelser gjelder.

Endringene i forordning 106/2008 tar sikte på å forenkle prosessene for oppdatering av energieffektiviseringskriteriene. Med en slik forenkling ønsker man å gjøre programmet mer fleksibelt og enklere å endre i takt med den raske teknologiske utviklingen for kontorutstyr. Forordningen viser til at Energy Star programmet blant annet vil komplementere direktiv 2005/32/EC om eco-designkrav til energibrukende produkter og direktiv 92/75/EC om energimerking av husholdningsprodukter.

De enkelte artiklene i forordningen er som følger (det vises også til linken over med den fulle tekst gjengitt):

Artikkel 1 Formål

Artikkel 2 Virkeområde

Artikkel 3 Definisjoner

Artikkel 4 Allmenne prinsipper

Artikkel 5 Registerering av programdeltakere

Artikkel 6 Markedsføring og informasjon

Artikkel 7 Andre frivillige energimerkeordninger

Artikkel 8 Kontoret for Energy Star i Det europeiske fellesskapet

Artikkel 9 Nasjonale representanter

Artikkel 10 Arbeidsplan

Artikkel 11 Forberedende fremgangsmåter for revisjon av tekniske kriterier

Artikkel 12 Markedsovervåkning og kontroll med misbruk

Artikkel 13 Revisjon

Artikkel 14 Opphevet forordning

Artikkel 15 Sluttbestemmelser

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel. Gjennomføring i norsk rett vil kreve forskrift med hjemmel i lov. Kravet til sentrale statlige myndigheter om å etterspørre kontorutstyr som minimum tilfredsstiller Energy Star-kravene ved innkjøp av slikt utstyr, jf. artikkel 6, vil måtte gjennomføres administrativt. Artikkel 6 er et nytt element i forhold til den første Energy Star-forordningen fra 2001.

Status
Olje- og energidepartementet mottok standardskjema fra EFTA-sekretariatet 13. februar 2008. Utfylt standardskjema ble returnert til EFTA - sekretariatet 28. oktober 2008. I skjemaet ble det varslet at gjennomføring i norsk rett vil kreve lovendring. Forordningen ble diskutert EFTAs energiarbeidsgruppe i møte 7. oktober 2009, og i spesialutvalget for energi 13. oktober 2009.

Forordning 106/2008 endrer og erstatter den første Energy Star forordningen, 2422/2001. Forordning 2422/2001 er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 23. mai 2005 nr. 458. Denne forskriften er hjemlet i lov av 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv.v (merkeloven).

Det vises til eget EØS-notat om Enegy Star avtalen mellom USA og EU. EFTA - EØS-landene er enige om å anvende samme mal som sist for gjennomføring av Energy Star ordningen i EØS-området. Selve Energy Star avtalen vil bekreftes gjennom et såkalt "exchange of letters" mellom EDFTA og USA, mens selve forordningen ( no.106/2008) blir en del av EØS-avtalen.

Det tas sikte på å behandle forordningen i EØS-komiteen medio 2010.

I Norge er det Norges Vassdrags og energidirektorat (NVE) som er ansvarlig for et operative arbeidet med gjennomføring av Energy Star.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.10.2006
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.01.2008
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 21.5.2015, p. 246-252
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2010
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.06.2010
Anvendes fra i Norge
01.07.2010
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0106
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro