Fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 847/2007 av 18. juli 2007 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet

Commission Regulation (EC) No 847/2007 of 18 July 2007 implementing Regulation (EC) No 808/2004 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on the information society

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Finansdepartementets bakgrunnsnotat - januar 2008

Sammendrag av innhold
Forordningen er av teknisk karakter og definerer de emner og variabler som skal innberettes for utarbeidelse av fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet med hjemmel i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004. Dataene skal leveres én gang for 2008.

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Det er ikke behov for lov- eller forskriftsendringer. Arbeidet med forordningen vil i 2008 kreve rundt 3 000 timeverk og medføre direkte kostnader på om lag 350 000 kroner til intervjuing (inkludert planlegging og testing). Det tas sikte på å få dekket deler av dette gjennom tilskudd fra Eurostat.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.07.2007
Anvendelsesdato i EU
08.08.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 16, 15.3.2012, p. 543-557
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R0847
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro