Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2007

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1165/2007 av 3. september 2007 om opprettelse av 2007-utgaven av "Prodcom-listen" over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91

Commission Regulation (EC) No 1165/2007 of 3 September 2007 establishing for 2007 the ‘Prodcom list’ of industrial products provided for by Council Regulation (EEC) No 3924/91

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Sammendrag av innhold
Forordningen knytter seg til rådsforordning (EF) nr. 3924/91 om iverksettelse av fellesskapsundersøkelse om industriproduksjonen som er tatt inn i vedlegg XXI til EØS-avtalen. I henhold til denne rådsforordningen skal det utarbeides en produktliste (”Prodcom-listen”), som skal være gjeldende for alle medlemsstatene, og som er nødvendig for å kunne foreta datasammenligninger mellom medlemsstatene. Denne listen oppdateres årlig, og i vedlegg til gjeldende kommisjonsforordning fastlegges Prodcomlisten for 2007.

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser, og krever ikke lov- eller forskriftsendringer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
03.09.2007
Anvendelsesdato i EU
01.01.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 16, 15.3.2012, p. 270-527
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Anvendes fra i Norge
01.01.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R1165
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro