Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen (2008)

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 36/2009 av 11. juli 2008 om fastsettelse for 2008 av Prodcom-listen over industriprodukter som omhandlet i rådsforordning (EØF) nr. 3924/91

Commission Regulation (EC) No 36/2009 of 11 July 2008 establishing for 2008 the ‘Prodcom list’ of industrial products provided for by Council Regulation (EEC) No 3924/91

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Finansdepartementets bakgrunnsnotat, mai 2009)

Sammendrag av innhold
Formålet med forordningen er å utarbeide en fellesskapsundersøkelse

vedrørende industriproduksjonen basert på en produktliste avgrenset til de produkter som undersøkelsen skal omfatte. En produktliste er nødvendig for å sikre overensstemmelse mellom produksjonsstatistikk og utenriksstatistikk og for å kunne foreta sammenligninger med Fellesskapets produktnomenklatur CPA. Produksjonslisten som skal utarbeides i henhold til forordning (EØF) nr. 3924/91, og som benevnes »Prodcomlisten«, er gjeldende for alle medlemsstater og er nødvendig for å kunne foreta datasammenligninger mellom medlemsstatene.

Merknader
For 2008 blir det noe ekstra arbeid som følge av innføring av ny næringsstandard (NACE Rev. 2) og dermed noe større endringer i Prodcom-listen enn vanlig. Økonomiske og administrative konsekvenser for Norge anses likevel å være små.

Rettsakten vil bli gjennomført ved forskriftsendring.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabelt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.07.2008
Anvendelsesdato i EU
01.01.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 61, 23.10.2014, p. 219-220
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
03.07.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.07.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.07.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0036
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro