Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen (2009)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 163/2010 av 9. februar 2010 om opprettelse av 2007-utgaven av "Prodcom-listen" over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91

Commission Regulation (EU) No 163/2010 of 9 February 2010 establishing for 2009 the ‘Prodcom list’ of industrial products provided for by Council Regulation (EEC) No 3924/91

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til forordning (EØF) nr. 3924/91 skal medlemsstaterne gennemføre en fællesskabsundersøgelse af industriproduktionen.

(2) Undersøgelsen af industriproduktionen baseres på en produktliste til afgrænsning af den industriproduktion, som undersøgelsen skal omfatte.

(3) En produktliste er nødvendig for at sikre overensstemmelse mellem produktionsstatistikker og udenrigshandelsstatistikker og for at kunne foretage sammenligninger med Fællesskabets produktnomenklatur CPA.

(4) Den produktliste, der skal udarbejdes i henhold til forordning (EØF) nr. 3924/91, og som benævnes »Prodcomlisten «, er gældende for alle medlemsstater og er nødvendig for at kunne foretage datasammenligninger mellem medlemsstaterne.

(5) Det er nødvendigt at ajourføre Prodcom-listen og følgelig at fastsætte den for 2009.

(6) Foranstaltningerne er i denne forordning i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.02.2010
Anvendelsesdato i EU
01.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 439-440
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.04.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.04.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.07.2013
Anvendes fra i Norge
04.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0163
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro