Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2013

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 936/2013 av 12. september 2013 om opprettelse av 2013-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91

Commission Regulation (EU) No 936/2013 of 12 September 2013 establishing for 2013 the 'Prodcom list' of industrial products provided for by Council Regulation (EEC) No 3924/91

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til forordning (EØF) nr. 3924/91 skal medlemsstaterne gennemføre en fællesskabsundersøgelse af industriproduktionen.

(2) Undersøgelsen af industriproduktionen baseres på en produktliste til afgrænsning af den industriproduktion, som undersøgelsen skal omfatte.

(3) En produktliste er nødvendig for at sikre overensstemmelse mellem produktionsstatistikker og udenrigshandelsstatistikker og for at kunne foretage sammenligninger med EU's produktnomenklatur CPA.

(4) Den produktliste, der skal udarbejdes i henhold til forordning (EØF) nr. 3924/91, og som benævnes »Prodcom- listen«, er gældende for alle medlemsstater og er nødvendig for at kunne foretage datasammenligninger mellem medlemsstaterne.

(5) Det er nødvendigt at ajourføre Prodcom-listen og følgelig at fastsætte den for 2013.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.04.2013
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
12.09.2013
Anvendelsesdato i EU
01.01.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 444-445
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0936
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro