Fibermerking av tekstilprodukter: elastolefin

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2007/3/EF av 2. februar 2007 om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsdirektiv 96/74/EF om tekstilnavn, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling

Commission Directive 2007/3/EC of 2 February 2007 amending, for the purposes of their adaptation to technical progress, Annexes I and II to Directive 96/74/EC of the European Parliament and of the Council on textile names.

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Barne- og likestillingsdepartementets bakgrunnsnotat - juli 2007

Sammendrag av innhold
Det er foretatt endringer i direktiv 96/74/EF ved å tilføye fiberen "elastolefin" til listen over fibere i
vedlegg I og II til direktivet. Endringen gjøres i direktiv 2007/3/EF i vedlegg I med tilføyelse i rekke
46 "elastolefin" samt en definisjon av denne fibertypen. I vedlegg II er "46 Elastolefin 1,50" føyd
til. "Elastolefin" er den engelske betegnelsen på fiberen.

Norge har ikke deltatt i den tekniske arbeidsgruppen relatert til direktivet.

Merknader
Rådsdirektiv 96/74/EF er implementert i norsk rett gjennom forskrift 3. desember 1998 om
fibermerking av tekstilprodukter fastsatt med hjemmel i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking
av forbruksvarer m.v. § 3 og § 3a. Jf. kgl. res. 22 desember 1995. Jf. EØS-avtalen vedlegg II ka.
A XI (Rdir. 96/74/EF, Komdir. 97/37/EF og Komdir. 2006/3/EF). Forskriften ble endret 20.
desember 2006. Forskriften er fastsatt av Barne- og familiedepartementet (nå Barne- og
likestillingsdepartementet). Vedleggene til forskriften må oppdateres tilsvarende endringene som
er vedtatt i direktiv 96/74/EF. Vedlegg A som omfatter klassefisering av fibere og vedlegg D
"Fuktighetsfaktorer til bruk ved beregning av fibervekten i et tekstilprodukt" i forskriften må
oppdateres.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling der Arbeids- og
inkluderingsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Fiskeriog
kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet,
Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet,
Samferdselsdepartementet, Utenriksdepartementet, Post- og teletilsynet og Vegdirektoratet er
representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.02.2007
Gjennomføringsfrist i EU
23.02.2007
Anvendelsesdato i EU
02.02.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 67, 2.12.2010, p. 147-148
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2007
Anvendes fra i Norge
01.01.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007L0003
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro