Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om liste over kritiske referanseverdier

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 av 11. august 2016 om utarbeiding av en liste over kritiske referanseverdier som brukes på finansmarkedene i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1368 of 11 August 2016 establishing a list of critical benchmarks used in financial markets pursuant to Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.12.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.2.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen etablerer en liste over kritiske referanseverdier etter referanseverdiforordningen (benchmarkforordningen). I vedlegget til forordningen er Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) den eneste referanseverdien som er ansett som kritisk.

Det er etablert et tilsynskollegium for EURIBOR i henhold til referanseverdiforordningen. EURIBOR har ikke så stor betydning for norske forhold at det er naturlig at Norge er representert i kollegiet. Administrator for EURIBOR, European Money Market Institute, underkastes kravene som i henhold til referanseverdiforordningen gjelder for administratorer av kritiske referanseverdier.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakk. inst. merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen påvirker ikke norske forhold i nevneverdig grad.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU, og er inntatt i EØS-avtalen ved Joint Committee Deicision 238/2019. Referanseverdiforordningen er trådt i kraft i Norge og er gjennomført i § 6 i Forskrift til referanseverdiloven (referanseverdiforskriften). Basisrettsakten er 2016/1011 (Referanseverdiforordningen).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.08.2016
Anvendelsesdato i EU
13.08.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) 2016/1011) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2019
Anvendes fra i Norge
20.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1368
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro