Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om inndata

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1638 av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer hvordan det skal sikres at inndataene er hensiktsmessige og verifiserbare, og de interne framgangsmåtene for tilsyn og verifisering som en administrator av kritiske eller vesentlige referanseverdier må sikre at en bidragsyter har på plass dersom inndataene leveres fra en front-office-funksjon

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1638 of 13 July 2018 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying further how to ensure that input data is appropriate and verifiable and for the internal oversight and verification procedures of a contributor that the administrator of a critical or significant benchmark has to ensure are in place where the input data is contributed from a front office function

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.12.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.9.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen gjelder administratorer av kritiske og betydningsfulle referanseverdier. Den gir regler om hvordan de skal sikre at inngangsdata er passende og verifiserbare. Administratorene skal påse at bidragsytere har visse interne overvåkings- og verifiseringsprosedyrer på plass.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift. Forordningen vil ikke tas inn i EØS-avtalen før basisrettsakten (benchmark-forordningen)

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen påvirker ikke norske forhold i nevneverdig grad.

Dato for ikrafttreden i EØS/EFTA-landene må tilpasses.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU, og vil inntas i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett.

Forordningen vil ikke tre i kraft før basisrettsakten 2016/1011 (referanseverdiforordningen) trer i kraft. Referanseverdiforordningen vil tre i kraft når det konstitusjonelle forbeholdes i EØS-komitébeslutningen løftes.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
13.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.07.2018
Anvendelsesdato i EU
25.01.2019
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØS



EFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) 2016/1011) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.12.2019

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2019
Anvendes fra i Norge
20.12.2019

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1638
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro