Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om redegjørelsen for faktorer som gjenspeiles i hver referanseverdi som leveres og offentliggjøres

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1816 av 17. juli 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til redegjørelsen i referanseverdierklæringen om hvordan miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer er gjenspeilet i hver referanseverdi som leveres og offentliggjøres

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1816 of 17 July 2020 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council as regards the explanation in the benchmark statement of how environmental, social and governance factors are reflected in each benchmark provided and published

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 18.5.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.5.2021)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen gir nærmere bestemmelser om hvordan referanseverdiadministratorer skal oppfylle artikkel 27 (2a) i referanseverdiforordningen, hvoretter referanseverdierklæringen skal inneholde en redegjørelse for hvordan ESG-faktorer (environmental, social and governance factors) er reflektert i hver referanseverdie eller familie av referanseverdier som administratoren leverer og publiserer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil eventuelt gjennomføres i norsk rett i forskrift med hjemmel i referanseverdiloven (lov av 4. desember 2015 nr. 95 om fastsettelse av finansielle referanseverdier).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Vedtaket får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Reglene trådte i kraft i EU 23. desember 2020, men er ikke inntatt i EØS-avtalen ennå.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.07.2020
Anvendelsesdato i EU
23.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet