Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om redegjørelsen for miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer som gjenspeiles i referanseverdimetoden

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1817 av 17. juli 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til minstekravet til innhold i redegjørelsen for hvordan miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer gjenspeiles i referanseverdimetoden

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1817 of 17 July 2020 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council as regards the minimum content of the explanation on how environmental, social and governance factors are reflected in the benchmark methodology

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.4.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.5.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir nærmere bestemmelser om hvordan referanseverdiadministratorer skal oppfylle referanseverdiforordningens ((EU) 2016/1011) artikkel 13 nr. 1 bokstav d, hvoretter administratoren skal offentliggjøre eller tilgjengeliggjøre en redegjørelse for hvordan nøkkelelementene i referanseverdimetoden reflekterer ESG-faktorer (miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer) for hver referanseverdi eller familie av referanseverdier.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil eventuelt gjennomføres i norsk rett i forskrift med hjemmel i referanseverdiloven (lov av 4. desember 2016 nr. 95 om fastsettelse av finansielle referanseverdier).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Vedtaket får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Reglene er trådte i kraft i EU 23. desember 2020. Forordningen er ennå ikke inntatt i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.07.2020
Anvendelsesdato i EU
23.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island og Liechtenstein

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1817
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro