Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om vilkår for vurdering av virkning av opphør eller endring av referanseverdier

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/67 av 3. oktober 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til fastsettelse av vilkårene for å vurdere virkningene av opphør eller endring av eksisterende referanseverdier

Commission Delegated Regulation 2018/67 of 3 October 2017 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council with regard to the establishment of the conditions to assess the impact resulting from the cessation of or change to existing benchmarks

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.12.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.9.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 om finansielle referanseverdier. Hovedforordningen, som trådte i kraft 1. januar 2018, har en overgangsbestemmelse som innebærer at eksisterende referanseverdier som ikke oppfyller kravene i forordningen, kan brukes fram til 1. januar 2020 dersom et opphør eller en endring av dem vil føre til en "force majeure"-begivenhet eller vanskeliggjøre eller på annen måte føre til brudd på vilkårene i en finansiell kontrakt eller et finansielt instrument eller vedtektene til et verdipapirfond. Kommisjonsforordningen inneholder nærmere bestemmelser om denne vurderingen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når referanseverdiforordningen er inntatt i EØS-avtalen, kan også denne kommisjonsforordningen tas inn i EØS-avtalen. Kommisjonsforordningen vil gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, det vil si at det i lov eller forskrift fastsettes en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk lov eller forskrift med de tilpasningene som følger av EØS-komitebeslutningen, protokoll 1 til EØS-avtalen og EØS-avtalen for øvrig.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen nevneverdige.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har ingen merknader.

Vurdering
Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Datoen for ikrafttreden må tilpasses når forordningen inntas i EØS-avtalen. Derfor er at angitt at det må skje en teknisk tilpasning.

Det er indikert at det må tas konstitusjonelt forbehold fordi basisrettsakten ennå ikke er del av EØS-avtalen.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU, og vil inntas i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett.

Forordningen vil ikke tre i kraft før basisrettsakten 2016/1011 (referanseverdiforordningen) trer i kraft. Referanseverdiforordningen vil tre i kraft når det konstitusjonelle forbeholdes i EØS-komitébeslutningen løftes.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.10.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.10.2017
Anvendelsesdato i EU
06.02.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) 2016/1011) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2019
Anvendes fra i Norge
20.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0067
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro