Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk: utfyllende bestemmelser om ETIAS

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 12. mars 2019 om utfylling av forordning (EU) nr. 515/2014 med hensyn til tildelingen av midler fra Unionens generelle budsjett til dekning av omkostningene ved utvikling av det europeiske system for reiseinformasjon og -tillatelser

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 12 March 2019 supplementing Regulation (EU) No 515/2014 with regard to the allocation of funding from the general budget of the Union to cover the costs for the development of the European Travel Information and Authorisation System

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.3.2019

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1)I henhold til forordning (EU) nr. 515/2014 tildeles der 791 000 000 EUR til udviklingen af IT-systemer til støtte for forvaltningen af migrationsstrømmene på tværs af de ydre grænser, forudsat at de relevante EU-retsakter vedtages.

(2) I medfør af artikel 15 i forordning (EU) nr. 515/2014 har Kommissionen beføjelse til at vedtage en delegeret retsakt, hvori fordelingen af det beløb, der er omhandlet i artikel 5, stk. 5, litra b), i forordning (EU) nr. 515/2014 til udviklingen af IT-systemer, fastsættes, hvis fordelingen af dette beløb ikke allerede er fastsat i de relevante EU-retsakter.

(3) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 blev det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) oprettet. ETIAS er en central komponent i de IT-systemer, der er omhandlet i forordning (EU) nr. 515/2014.

(4) I forordning (EU) 2018/1240 fastsættes hverken den samlede størrelse af de midler, der skal mobiliseres fra den finansieringsramme på 791 000 000 EUR, der er fastsat i forordning (EU) nr. 515/2014 til dækning af omkostningerne ved udviklingen af ETIAS, eller fordelingen heraf efter type omkostninger og støttemodtagere. Det er derfor nødvendigt atfastsætte størrelsen af denne tildeling og den respektive fordeling mellem de forskellige støttemodtagere ved hjælp af en delegeret retsakt vedtaget af Kommissionens i henhold til forordning (EU) nr. 515/2014.

(5) I [artikel 6, stk. 3a, i] forordning (EU) nr. 515/2014 fastsættes det samlede beløb på 96,5 mio. EUR, som medlemsstaterne skal have til dækning af omkostningerne ved udviklingen af ETIAS.

(6) Ud af det beløb, der er fastsat i artikel 5, stk. 5, litra b), i forordning (EU) nr. 515/2014, skal der i alt stilles 209 904 000 EUR til rådighed til dækning af omkostningerne i forbindelse med udviklingen af ETIAS, jf. artikel 85, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1240.

(7) Ud af det samlede beløb bør der tildeles 100 873 000 EUR til Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed ("eu-LISA"), der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726. Disse midler bør som omhandlet i artikel 85, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1240 dække eu-LISA's omkostninger til udviklingen af ETIAS-informationssystemet, navnlig det centrale system, en national ensartet grænseflade i hver medlemsstat, en sikker kommunikationsinfrastruktur mellem det centrale system og denationale ensartede grænseflader, et offentligt websted og en mobilapp til mobiludstyr, en e-mailtjeneste, en sikker kontotjeneste, en gateway-facilitet for transportvirksomheder, en webtjeneste og software, der gør det muligt for den centrale ETIAS-enhedog de nationale ETIAS-enheder at behandle ansøgningerne.

(8) Ud af den samlede tildeling bør der tildeles 12 531 000 EUR til Det Europæiske Agentur for Grænse-og Kystbevogtning, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 (Frontex). Disse midler bør som omhandlet i artikel 85, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1240 dække Frontex' omkostninger ved oprettelsen af den centrale ETIAS-enhed, bl.a. forberedelse af kontorlokaler, indkøb og installering af det IT-udstyr, der skal anvendes af personalet, og rekruttering og uddannelse af medarbejderne i den centrale enhed.

(9) Ud af den samlede tildeling bør der tildeles i alt 96 500 000 EUR til de medlemsstater, der deltager i gennemførelsen af ETIAS. Disse midler bør som omhandleti artikel 85, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1240 dække medlemsstaternes omkostninger i forbindelse med integrationen af den eksisterende nationale grænseinfrastruktur og forbindelsen til den nationale ensartede grænseflade, hosting af den nationale ensartede grænseflade og oprettelsen af de nationale ETIAS-enheder, herunder indkøb og installering af det IT-udstyr, der skal anvendes af personalet, og rekruttering og uddannelse af medarbejderne. Da omkostningerne pr. medlemsstat til disse aktiviteter er meget lig hinanden uanset landets størrelse, længden af de ydre grænser, antallet af grænseovergangssteder, antallet af personer, der passerer grænserne osv., bør beløbet fordeles i lige store andele til de deltagende medlemsstater.

(10) Da forordning (EU) 2018/1240 bygger på Schengenreglerne, har Danmark i medfør af artikel 4 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, besluttet at gennemføre forordning (EU) 2018/1240 i sin nationale lovgivning. Danmark er derfor i henhold til folkeretten bundet af nævnte forordning.

(11) Denne forordning udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF; Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(12) Denne forordning udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF; Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(13) For så vidt angår Island og Norge udgør denne forordning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF.

(14) For så vidt angår Schweiz udgør denne forordning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF.

(15) For så vidt angår Liechtenstein udgør denne forordning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artike l3 i Rådets afgørelse 2011/350/EU.

(16) Denne forordning udgør en retsakt, der bygger på eller på anden måde vedrører Schengenreglerne, jf. henholdsvis artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003, artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2005 og artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2011.

(17) Da det er nødvendigt uden unødigt ophold at indlede den praktiske gennemførelse af forordning (EU) 2018/1240, således at ETIAS som planlagt er fuldt operationel tre år efter forordningens ikrafttræden for derved at gøre det muligt straks at anvende de foranstaltninger, der er fastsat bestemmelse om i denne forordning, bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(18) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra eksperter fra alle medlemsstater, som specifikt blev hørt med henblik herpå.

(19) Forordning (EU) nr. 515/2014 bør ændres i overensstemmelse hermed —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet