Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk: endringsbestemmelser om finansiell støtte til kontrollaktiviteter i hotspotområder

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 16. oktober 2016 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 515/2014 som etablerer, som del av Det indre sikkerhetsfondet, finansieringsmekanismen for støtte til yttergrenser og visum

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 16 October 2019 amending Annex II to Regulation (EU) No 515/2014 of the European Parliament and of the Council establishing as part of the Internal Security Fund, the instrument for financial support for external borders and visa

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 16.10.2019

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I forbindelse med den midtvejsevaluering, der er omhandlet i artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014, blev der konstateret yderligere finansieringsbehov i medlemsstaterne på området grænseforvaltning.

(2) Midtvejsevalueringen viste, at der er behov for at yde passende finansiel støtte til grænsekontrolaktiviteter, navnlig i hotspotområderne som defineret i artikel 2, nr. 10), i forordning (EU) 2016/1624, samt i andre grænseområder, der er udsat for et lignende eksisterende eller potentielt højt og uforholdsmæssigt migrationspres.

(3) Bilag II til forordning (EU) nr. 515/2014 indeholder en fortegnelse over to specifikke aktioner vedrørende måder, hvorpå medlemsstaterne kan opnå supplerende finansiering.

(4) Den nuværende fortegnelse over specifikke aktioner gør det ikke muligt på hensigtsmæssig vis at sikre finansieringen af aktioner, der har til formål at øge grænsekontrolkapaciteten og gennemføre hotspottilgangen eller lignende. En ændring af fortegnelsen er derfor den bedste måde at dække de behov på, der blev konstateret inden for rammerne af målsætningerne for Fonden for Intern Sikkerhed - grænser og visumpolitik.

(5) Den nye specifikke aktion, der bliver tilføjet i bilag II til forordning (EU) nr. 515/2014, vil bidrage til at sikre en effektiv kontrol med Unionens ydre grænser. Aktionen er i tråd med det specifikke mål i artikel 3, stk. 2, litra b), i nævnte forordning, nemlig at støtte integreret grænseforvaltning ogderved lette adgangen til at få international beskyttelse for dem, der har behov for det.

(6) Tilføjelsen af en ny specifik aktion, der afspejler den seneste politiske udvikling og finansieringsbehovene i medlemsstaterne, kan skabe en betydelig merværdi, da den vil være med til at mindske presset på dem, der er mest berørt af migrations-og asylstrømme, og dermed på Unionen som helhed.

(7) For i lyset af det konstaterede presserende finansieringsbehov at sikre en hurtig anvendelse af denne specifikke aktion bør forordningen træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet