Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om infeksiøs lakseanemi

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2014/22/EU av 13. februar 2014 som endrer vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF med hensyn til infeksiøs lakseanemi (ILA)

Commission Implementing Directive 2014/22/EU of 13 February 2014 amending Annex IV to Council Directive 2006/88/EC as regards infectious salmon anaemia (ISA)

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.04.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer definisjonen av infeksiøs lakseanemi (ILA) i listen over ikke-eksotiske sykdommer i vedlegg IV til fiskehelsedirektivet (direktiv 2006/88/EC), og innebærer at det nå blir tydelig at tiltakene og helsestatus i henhold til direktivet begrenser seg til infeksjoner med den patogene genotypen av viruset, ILAV HPR- deleted. I praksis vil endringen ikke medføre noen forandringer i måten ILA blir håndtert på i EØS-området fordi ILA historisk sett kun har vært knyttet opp mot HPR-deleted. Den gamle definisjonen har imidlertid ikke reflektert dette tilstrekkelig. Justeringen som nå er vedtatt vil derfor gjøre det tydelig hvilken genotype av ILAV som EU konsentrerer seg om.

Alle land i EU fikk fristatus for ILA på historisk grunnlag ved innføringen av fiskehelsedirektivet i 2006. Fristatusen er kun basert på HPR-deleted. I Norge er det meste av kysten definert som kategori 3, dvs. uavklart status i forhold til ILA, mens enkelte områder er erklært frie segmenter eller soner. Disse områdene omfatter hele produksjonslinjen til virksomheter som eksporterer lakserogn til utlandet. Også i Norge er fristatusen basert på HPR-deleted.

Ved å endre sykdomslisten på denne måten unngår EU å måtte endre ordlyden i helsesertifikatene og andre rettsakter som omhandler ILA. Det vil fortsatt være mulig for medlemsland i EU å erklære fristatus for HPR0 dersom de har gjennomført et målrettet overvåkingsprogram som beviser fristatusen. I henhold til artikkel 43 i direktiv 2006/88 kan medlemslandene innføre nasjonale tiltak mot ikke- listeførte sykdommer dersom det ikke påvirker handelen over landegrensene. Artikkelen åpner også for at det er mulig å søke Kommisjonen om å få iverksette tiltak som begrenser handel over landegrenser for slike sykdommer.

Endringen i EUs regelverk kommer som en direkte følge av at det på generalforsamlingen i Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) i mai 2013 ble besluttet å omdefinere ILA ved også å listeføre en genotypen som ikke gir kliniske tegn på sykdom eller dødelighet, ILAV HPR0. ILA blir nå i OIE definert som infeksjon med HPR-deleted eller HPR0. OIEs medlemsland har nå muligheten til å erklære fristatus for en av de to genotypene eller for begge.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører at vi må forandre definisjonen av ILA i vedlegg 1 av forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr (omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Mattilsynets kunnskapsinstitusjon på området, Veterinærinstituttet, fikk anledning til å komme med kommentarer i forkant av det ekstraordinære ekspertmøtet i oktober 2013. Deres merknader var i tråd med det som nå er vedtatt i EU.

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

b) EØS-relevant og akseptabel

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Norge var det eneste landet som motsatte seg endringen i ILA-kapittelet under OIEs generalforsamling i 2013 fordi vi mente ILAV HPR0 ikke oppfyller kriteriene for listeføring og at dette kan være med på å undergrave OIE-standardene. EU har inntil i 2013 sammen med Norge, i mange år argumentert overfor OIE med at funn av HPR0 uten kliniske tegn på ILA ikke er å regne som ILA og derfor ikke er rapporteringspliktig. Måten EU nå endrer sykelisten sin på indikerer at de fortsatt har denne holdningen.

Forutsetningen for å få fristatus for HPR0 er at man har gjennomført et målrettet overvåkingsprogram for å bevise friheten. Per i dag er det ingen land i verden som har hatt slike overvåkingsprogram og dermed kan erklære frihet for HPR0.

Endringene i OIE akvatisk kode medfører at EU må spesifisere i sitt regelverk hvilken type ILAV regelverket omfatter. Kommisjonen inviterte relevante medlemsland, deriblant Norge, til et ekstraordinært ekspertmøte i Brussel i oktober 2013 for å utarbeide et forslag til endring i regelverket. Det er dette utkastet som dannet grunnlag for den endelige regelverksendringen. Endringen er identisk med den vi foreslo for Kommisjonen i forkant av ekspertmøtet.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS- statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.11.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.02.2014
Gjennomføringsfrist i EU
15.11.2014
Anvendelsesdato i EU
16.11.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.11.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0022
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro