Fjerning eller bruk av animalske biprodukter

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 92/2005 av 19. januar 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 når det gjelder fjerning eller bruk av animalske biprodukter og endring av vedlegg VI med hensyn til omdanning til biogass og foredling av utsmeltet fett

Commission Regulation (EC) No 92/2005 of 19 January 2005 implementing Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards means of disposal or uses of animal by-products and amending its Annex VI as regards biogas transformation and processing of rendered fats

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Landbruks- og matdepartementets bakgrunnsnotat

Sammendrag av innhold
Rettsakten åpner for følgende nye behandlingsmetoder av animalske biprodukter:
1. alkalisk hydrolyse,
2. hydrolyse ved høy temperatur og trykk,
3. biogassfremstilling ved hydrolyse og høyt trykk,
4. produksjon av biodiesel,
5. destruksjon etter ”Brookes gassprosess”.
Rettsakten gir detaljert teknisk beskrivelse av de ulike behandlings-metodene. Kategori 1- materiale kan, for en prøveperiode på to år, behandles etter metodene 1, 3 og 4. I prøveperioden skal leverandører av teknisk utstyr eller operatører av anlegg for slik behandling utpeke et forsøksanlegg hvor behandlingen skal finne sted. Minst én gang i året skal det utføres tester for å bekrefte behandlingsmetodenes effektivitet relatert til folke- og dyrehelsen. Tilsynsmyndighet skal påse at det utføres egnede tester på forsøksanlegget på alle trinn i omdanningen av avfallet.

Myndigheten skal ved månedlige inspeksjoner verifisere at produksjonen foregår i henhold til fastsatte parametere og betingelser. I prøveperioden skal tilsynsmyndighet årlig rapportere til Kommisjonen om resultatet av overvåkningen og eventuelle praktiske problem som kan ha oppstått.

For animalske biprodukter i kategori 2 og 3 kan alle fem behandlingsmetoder benyttes.
Som en naturlig konsekvens av at nye metoder kan benyttes, gjøres det endringer i forordning (EF) nr. 1774/2002 vedlegg VI kapitlene II og III om at alternative metoder kan tillates.

Merknader
Rettsakten krever endring i forslag til forskrift som implementerer forordning (EF) nr. 1774/2002 (biproduktforordningen), samt gjennomføring som norsk forskrift.
Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og
matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet,
Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og
likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Status
Utkast til beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen er overlevert Kommisjonen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.01.2005
Anvendelsesdato i EU
01.01.2005

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 71, 22.12.2011, p. 808-814
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island, Liechtenstein og Norge
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.10.2007
Anvendes fra i Norge
27.10.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32005R0092
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro