Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne (revisjonsforslag 2022)

Tittel

(Forslag) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) .../... om endring av direktiv 2011/83/EU med hensyn til avtaler om finansielle tjenesteytelser inngått ved fjernsalg og om oppheving av direktiv 2002/65/EF

(Proposal) Directive (EU) .../... of the European Parliament and of the Council amending Directive 2011/83/EU concerning financial services contracts concluded at a distance and repealing Directive 2002/65/EC

Siste nytt

Kompromiss fremforhandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 6.6.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.6.2022)

Sammendrag av innhold
Direktivet om fjernsalg av finansielle tjenester til forbrukere regulerer situasjoner der forbrukere inngår avtaler ved bruk av fjernkommunikasjonsmidler om for eksempel banktjenester, kreditt, forsikring, pensjon eller investeringer. Kommisjonen har foreslått at direktivet oppheves ettersom en rekke rettsakter har kommet til siden direktivet ble vedtatt i 2002, noe som har ført til at direktivet i stor grad er ansett som foreldet. For ikke å risikere at forbrukere blir stående uten beskyttelse på visse uregulerte områder eller når nye produkter ennå ikke er omfattet av sektorspesifikk forbrukerbeskyttelsesregulering, foreslår kommisjonen også at noen av bestemmelsene moderniseres og flyttes til forbrukerrettighetsdirektivet fra 2011. Moderniseringen tar sikte på å fremme levering av finansielle tjenester i det indre marked og sikre et høyt nivå av forbrukerbeskyttelse gjennom full harmonisering, å gjøre angreretten lettere tilgjengelig, gi klare føringer for hvilke opplysninger selger må gi før avtaleinngåelse, stille krav om rettferdige og transparente nettbaserte systemer og oppstille minstekrav til øvre sanksjonsnivå ved utbredte grenseoverskridende overtredelser.

Vurdering
Rettsakten vil bli behandlet i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål.

Status
Forslaget er til behandling i Rådet og Europaparlamentet.