Fleksibilitet ved overgang til nytt Schengen-informasjonssystem

Tittel

Rådsforordning (EU) nr. 542/2010 av 3. juni 2010 som endrer rådsvedtak 2008/839/JIS om overgang fra Schengen-informasjonssystemet (SIS 1+) til 2. generasjon av Schengen-informasjonssystemet (SIS II)

Council Regulation (EU) No 542/2010 of 3 June 2010 amending Decision 2008/839/JHA on migration from the Schengen Information System (SIS 1+) to the second generation Schengen Information System (SIS II)

Siste nytt

Rådsforordning publisert i EU-tidende 22.6.2010

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Kommissionen bidrager til indførelsen af de nye SIS II-funktioner og dermed til at opretholde et højt sikkerhedsniveau i området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Den tilstræber at puste nyt liv i udviklingen af SIS II efter en periode med analyser og reparationer, hvor et betragteligt antal kendte problemer og programfejl er indkredset, og der er udformet eller iværksat løsninger, der afhjælper dem.

Formålet med dette forslag og et forslag til en forordning om samme emne er at undgå, at afgørelse 2008/839/RIA, som fastlægger de retlige rammer for overgangen fra Schengeninformationssystemet i sin nuværende form (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II), udløber, før migrationen bliver teknisk gennemførlig. Forslaget tager desuden sigte på at skabe den retlige fleksibilitet, der kræves, hvis det bliver nødvendigt at udvikle SIS II gennem det alternative tekniske scenario SIS 1+ RE.

Dette forslag fremsættes som en forordning med hjemmel i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der trådte i kraft for nylig.

Sideløbende hermed og med henblik på at sikre en effektiv forvaltning af udviklingen af og overgangen til SIS II nedsættes der et globalt programstyringsråd (Global Programme Management Board - GPMB) i form af en ekspertgruppe, der skal styrke forvaltningen og koordineringen af det samlede SIS II-projekt og relaterede aktiviteter under ét samt sikre sammenhæng mellem udviklingen af det centrale og de nationale systemer. Forslaget er i overensstemmelse med Rådets konklusioner af mødet den 4.-5. juni 2009, hvori Kommissionen opfordres til på grundlag af de erfaringer, der er gjort med den overordnede tilgang til forvaltningen af SIS II-programmet, som blev fastlagt i Rådets konklusioner fra mødet den 26.-27. februar 2009, og under overholdelse af de retlige rammer at fremsætte forslag til en forbedret strategi for forvaltning af projektstyringsstrukturen for SIS II. Europa-Parlamentets indsigt i udviklingen af SIS II sikres gennem den allerede gældende rapporteringspligt.

• Generel baggrund
Schengeninformationssystemet (SIS), der blev oprettet i medfør af bestemmelserne i afsnit IV i konventionen af 19. juni 1990 om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Frankrig om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser (Schengenkonventionen), og dets videreudvikling, SIS I+, udgør et væsentligt værktøj for anvendelsen af bestemmelserne i Schengenreglerne som integreret i EU. Kommissionen fik til opgave at udvikle anden generation af SIS (SIS II) i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 2424/2001 og Rådets afgørelse 2001/886/RIA af 6. december 2001 om udviklingen af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II). SIS II skal erstatte SIS 1+. I forbindelse med udviklingen af SIS II udnyttes de seneste nyskabelser inden for informationsteknologi, hvilket giver mulighed for at tilføje yderligere funktioner.

Bestemmelserne om oprettelse, drift og brug af SIS II er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1987/2006 af 20. december 2006 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) og i Rådets afgørelse
2007/533/RIA af 12. juni 2007 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II). I disse retsakter fastsættes det, at bestemmelserne først finder anvendelse på de medlemsstater, der deltager i SIS 1+, fra og med de datoer, der fastsættes af Rådet, som træffer afgørelse med enstemmighed blandt de medlemmer, der repræsenterer regeringerne for de medlemsstater, der deltager i SIS 1+. Bestemmelserne vil derefter erstatte bestemmelserne i Schengenreglerne vedrørende SIS 1+, navnlig de relevante bestemmelser i Schengenkonventionen.

Inden dette kan ske, må brugerne af SIS 1+ migrere til SIS II-systemet. Der blev derfor udarbejdet retlige rammer for overgangen fra SIS 1+ til SIS II-systemet. For at mindske risikoen for driftsafbrydelser vil en midlertidig teknisk arkitektur for driften af SIS 1+ gøre det muligt for SIS 1+ og visse tekniske komponenter af arkitekturen for SIS II at fungere sideløbende i en overgangsperiode.

Den tidsramme, der gælder for de nuværende retsakter vedrørende migrationen, og navnlig deres udløbsdato, som p.t. er fastsat til senest den 30. juni 2010, synes ikke længere realistisk. Forslaget sigter derfor mod at undgå, at afgørelse 2008/839/RIA udløber, før migrationen finder sted. GPMB’s rolle skal være at agere knudepunkt mellem de aktører og interessenter, der er involveret i udviklingen af SIS II som helhed. Programstyringsrådet vil især sætte Kommissionen og medlemsstaterne i stand til at koordinere det samlede program under hensyntagen til deres respektive ansvarsområder og aktiviteter i forhold til det centrale og de nationale SIS II-projekter.

I forslaget opretholdes den grundlæggende ansvarsfordeling mellem Kommissionen, Frankrig og de deltagende medlemsstater som allerede fastlagt i de retsakter, der bør ændres, men forslaget strømliner hele forvaltningsprocessen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.01.2010
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
03.06.2010
Anvendelsesdato i EU
25.06.2010
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet