Fluorgassforordningen: endringsbestemmelser om rapportering i forbindelse med brexit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1992 av 14. desember 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1191/2014 med hensyn til rapportering av opplysninger omtalt i artikkel 19 til forordning (EU) nr. 517/2014 angående hydrofluorkarboner omsatt i Storbritannia og i Unionens 27 medlemsstater

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1992 of 14 December 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 1191/2014 as regards the reporting of data referred to in Article 19 of Regulation (EU) No 517/2014 in respect of hydrofluorocarbons placed on the market in the United Kingdom and in the Union of 27 Member States

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.12.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014 fastsættes formatet og metoden for den indberetning, der er omhandlet i artikel 19 i forordning (EU) nr. 517/2014.

(2) I forordning (EU) nr. 517/2014 fastsættes det, at producenters eller importørers markedsføring i Unionen af hydrofluorcarboner er underlagt en årlig kvote for gradvist at blive reduceret. Disse kvoter for producenter og importører beregnes ud fra referenceværdier fastsat af Kommissionen på grundlag af det årlige gennemsnit af de mængder hydrofluorcarboner, der af producenter eller importører er blevet indberettet i medfør af artikel 19 i forordning (EU) nr. 517/2014 fra den 1. januar 2015 og fremefter i overensstemmelse med bilag V til nævnte forordning.

(3) Eftersom Det Forenede Kongerige den 29. marts 2017 meddelte sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union, ophører traktaterne med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige på datoen for udtrædelsesaftalens ikrafttræden eller, hvis en sådan aftale ikke foreligger, to år efter meddelelsen, medmindre Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige beslutter at forlænge denne frist. Medmindre andet fastsættes i bestemmelserne i udtrædelsesaftalen, finder forordning (EU) nr. 517/2014 derfor kun anvendelse, indtil Det Forenede Kongerige ophører med at være en medlemsstat

(4) I lyset af Det Forenede Kongeriges meddelelse i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union er det vigtigt at sikre, at der findes nøjagtige data vedrørende markedsføring af hydrofluorcarboner i Unionen efter Det Forende Kongeriges udtræden med henblik på den genberegning af referenceværdierne, jf. artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 517/2014, der efter planen skal foretages i 2020.

(5) Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014 bør derfor ændres for at gøre det muligt at adskille de mængder hydrofluorcarboner, som markedsføres i henholdsvis Det Forenede Kongerige og Unionen med 27 medlemsstater.

(6) Der er dog kun behov for at adskille de indberettede data for så vidt angår markedsførte hydrofluorcarboner i Det Forenede Kongerige og Unionen med 27 medlemsstater til det tidspunkt, hvor EU-retten ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige. Derfor er ændringen af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014 kun påkrævet for indberetning af data for kalenderåret 2018 og til og med det år, hvor Det Forenede Kongerige forlader Unionen, og EU-retten ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige.

(7) For at adskillelsen i indberetningen skal finde anvendelse på de indberettede data for kalenderåret 2018, for hvilke dataene skal indberettes senest den 31. marts 2019, bør ændringen af indberetningskravet træde i kraft og anvendes forud for denne dato. I alle efterfølgende år bør datoen for indberetning af data være den 31. marts.

(8) De mængder hydrofluorcarboner, der i overensstemmelse med bilaget til denne gennemførelsesretsakt skal indberettes som markedsført i Det Forenede Kongerige, bør henvise til de mængder, der er markedsført i Det Forenede Kongerige for første gang.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 24, stk. 1, i forordning (EU) nr. 517/2014 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.12.2018
Anvendelsesdato i EU
06.01.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet