Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av produkter og utstyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2068 av 17. november 2015 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014, av formatet på etiketter til produkter og utstyr som inneholder fluorholdige klimagasser

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2068 of 17 November 2015 establishing, pursuant to Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council, the format of labels for products and equipment containing fluorinated greenhouse gases

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.7.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.7.2020)

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr  2015/2068 er en revisjon av eksisterende Forordning (EF) nr. 1494/2007 som er en underforordning til den gamle "F-gassforordningen" (Forordning (EF) nr. 842/2006). Begge disse er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

I 2014 ble Forordning 842/2006 erstattet av "den reviderte F-gassforordningen" (Forordning (EU) nr. 517/2014), og følgelig er det også blitt vedtatt reviderte versjoner av flere underforordninger til "F-gassforordningen".

Forordning 2015/2068 (og den tidligere forordningen (EF) nr. 1494/2007, som inntil videre gjelder i Norge) gjelder merking av produkter og utstyr som inneholder fluorholdige klimagasser. Eksisterende forordning fokuserer på merking av teknisk utstyr og har fokus på informasjon om gasstype og mengde, samt at det stilles visse krav til utforming og plassering av merket.

Den reviderte underforordningen, (EU) nr. 2015/2068, er en videreføring av eksisterende forordning, men med følgende hovedendringer:

  • Merkekravene til skumisolasjon gjaldt tidligere bare bruk i utstyr. Dette er nå utvidet til å gjelde frittstående bruk («isoporplater»).
  • Merkekravene til gassbeholdere er blitt mer presise og inneholder nå krav knyttet til enkelte bruksområder (for eksempel bruk i halvlederproduksjon) og status (f.eks. resirkulert gass eller avfallsgass).
  • Det er gjort visse presiseringer når det gjelder utforming og plassering av merket.

Den reviderte underforordningen, (EU) nr. 2015/2068, trådte i kraft i EU den 8. desember 2015.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Den første F-gassforordningen (EF) nr. 842/2006, og tilhørende underforordninger, er innlemmet i EØS-avtalen og ble gjennomført i norsk rett 6. mai 2010 gjennom endringer i produktforskriftens kapittel 6a. Den reviderte F-gassforordningen, (EU) nr. 517/2014, er vurdert EØS-relevant i spesialutvalget for miljøsaker, men det arbeides fortsatt med nødvendige EØS-tilpasningstekster, så denne er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen og derfor ikke gjennomført i norsk rett ennå.

Tilpasningene er vurdert som lite relevant for den delen av den reviderte F-gassforordningen som omfatter tematikken som denne underforordningen er knyttet til (artikkel 12 - "Labelling and product and equipment information​"). Gjennomføring i norsk rett vil tidligst kunne skje når den reviderte hovedforordningen er tatt inn i EØS-avtalen og skal gjennomføres i produktforskriften. Opprinnelig underforordning (EF) nr. 1494/2007 vil derfor gjelde inntil videre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Norge har begrenset egen produksjon av produkter som faller inn under merkekravene og all ny gass i bulk blir importert. Vi har ikke innført nasjonale krav knyttet til språk og det antas at merking i stor grad avhenger av opprinnelsesland.

Skjerpede krav til merking av gassflasker vil få konsekvenser for importører og andre som gjør gass tilgjengelig på markedet. Kravene til merking av skumisolasjon vil påvirke én produsent i Norge.

Det antas at de administrative og økonomiske konsekvensene av minimumskravene i den nye underforordningen er små. Ved implementering av forordningen i Norge kan det være hensiktsmessig å se nærmere på hvordan merkingen i praksis har fungert i Norge fram til nå og om det er behov for mer detaljerte krav, tilpasset norske forhold, som for eksempel språk. Dette vil i tilfelle medføre noe større konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Den reviderte underforordningen, (EU) nr. 2015/2068, utdyper og presiserer den reviderte hovedforordningen, (EU) nr. 517/2014, som er vurdert å være EØS-relevant og skal innlemmes i EØS-avtalen med nødvendige tilpasninger. Den reviderte underforordning (EU) nr. 2015/2068 er knyttet opp til den delen av hovedforordningen (artikkel 12) som det ikke er vurdert at det er behov for tilpasninger til, og forordningen vurderes derfor som EØS-relevant og akseptabel. Forordningen bør gjennomføres i norsk rett sammen med hovedforordningen.

De økonomiske og administrative konsekvensene av revidert forordning om merking av produkter og utstyr (minimumskravene) er små.

Status

Forordningen er vedtatt og ble publisert i Official Journal of the European Union 17. november 2015. Den trådte i kraft i EU den 8. desember 2015.

Rettsakten har vært til vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.09.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.11.2015
Anvendelsesdato i EU
08.12.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.03.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.06.2019
Anvendes fra i Norge
15.06.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2068
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro