Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av nasjonale opplærings- og sertifiseringsprogrammer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2065 av 17. november 2015 som fastsetter, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige klimagasser, formatet for rapportering av medlemsstatenes opplærings- og sertifiseringsprogrammer

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2065 of 17 November 2015 establishing, pursuant to Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council, the format for notification of the training and certification programmes of the Member States

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.12.2016)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 2015/2065 er en revisjon av eksisterende Forordning (EF) nr. 308/2008 om format for rapportering av sertifiseringsprogrammer under den gamle "F-gassforordningen" (Forordning (EUF nr. 842/2006). Begge disse er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

I 2014 ble Forordning 842/2006 erstattet av "den reviderte F-gassforordningen" (Forordning (EU) nr. 517/2014), og følgelig er det også blitt vedtatt reviderte versjoner av flere underforordninger til "F-gassforordningen". Underforordning 2015/2065 omhandler formatet for rapportering av sertifiseringsprogrammer.

I henhold til artikkel 10(10) i den reviderte F-gassforordningen skal medlemsstatene innen 1. januar 2017 rapportere til Europakommisjonen om sertifiseringssystemene som de har innført iht. de relevante forordningene. Rapporteringen som denne underforordningen omhandler, er knyttet til underforordningene vedr.:

• Sertifisering av kjøling m.v. (opprinnelig (EF) nr. 303/2008, revidert (EU) nr. 2015/2067)

• Sertifisering av elektriske brytere (opprinnelig (EF) nr. 305/2008, revidert (EU) nr. 2015/2066)

Forordningen oppstiller formatene for hvordan denne rapporteringen til Kommisjonen skal gjøres, og denne revisjonen av (EF) nr. 308/2008 er for å sikre at referanser i tekst og rapporteringsskjema er i tråd med revisjonene av forordningene nevnt ovenfor. Den er kun av teknisk karakter.
Den reviderte underforordningen, (EU) nr. 2015/2065, trådte i kraft i EU 8. desember 2015

Merknader

Rettslige konsekvenser
Den første F-gassforordningen (EF) nr. 842/2006, og tilhørende underforordninger, er innlemmet i EØS-avtalen og ble gjennomført i norsk rett 6. mai 2010 gjennom endringer i produktforskriftens kapittel 6a. Den reviderte F-gassforordningen, (EU) nr. 517/2014, er vurdert EØS-relevant i spesialutvalget for miljøsaker, men det arbeides fortsatt med nødvendige EØS-tilpasningstekster, så denne er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen og derfor ikke gjennomført i norsk rett ennå.

Tilpasninger er vurdert som lite relevant for den delen av den reviderte F-gassforordningen som omfatter tematikken som denne underforordningen er knyttet til (artikkel 10 - "training and certification"). Gjennomføring i norsk rett vil tidligst kunne skje når den reviderte hovedforordningen er tatt inn i EØS-avtalen og skal gjennomføres i produktforskriften. Opprinnelig underforordning (EF) nr. 308/2008 vil derfor gjelde inntil videre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene som er gjort i denne reviderte underforordningen om format for rapportering er kun av teknisk karakter, og ventes ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Den reviderte underforordningen, (EU) nr. 2015/2065, utdyper og presiserer den reviderte hovedforordningen, (EU) nr. 517/2014, som er vurdert å være EØS-relevant og skal innlemmes i EØS-avtalen med nødvendige tilpasninger. Den reviderte underforordning (EU) nr. 2015/2065 er knyttet opp til den delen av hovedforordningen (artikkel 10) som det ikke er vurdert at det er behov for tilpasninger til, og forordningen vurderes derfor som EØS-relevant og akseptabel. Forordningen bør gjennomføres i norsk rett sammen med hovedforordningen. Oppdateringen er av tekniske karakter og har ingen signifikante konsekvenser.

Status
Forordningen er vedtatt og ble publisert i Official Journal of the European Union 17. november 2015. Den trådte i kraft i EU den 8. desember 2015.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.09.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.11.2015
Anvendelsesdato i EU
08.12.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet