Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1375 av 25. juli 2017 om endring av forordning (EU) nr. 1191/2014 som fastsetter format for rapporten henvist til i artikkel 19 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige klimagasser

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1375 of 25 July 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 1191/2014 determining the format and means for submitting the report referred to in Article 19 of Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council on fluorinated greenhouse gases

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 25.1.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.1.2018)

Sammendrag av innhold
Gjennomføringsforordning (EU) 2017/1375 supplerer gjennomføringsorordning (EU) nr. 1191/2014 som fastsetter format for rapporten det er vist til i artikkel 19 i forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige gasser (F-gasser).

Artikkel 19 i forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige gasser fastsetter krav til rapportering av produksjon, import, bruk og destruksjon av fluorholdige gasser. Forordning (EU) nr 1191/2014 pålegger bedrifter å rapportere data til EU-kommisjonen gjennom et elektronisk rapporteringsverktøy som er tilgjengelig fra EU-kommisjonens nettsider. Forordningen fastsetter også formatet for det elektroniske rapporteringsverktøyet. Gjennomføringsforordning (EU) 2017/1375 supplerer denne ved å angi et mer detaljert format på hvordan det skal rapporteres, samt liste alle detaljer som skal være med i rapporteringen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Den reviderte F-gassforordningen, forordning (EU) nr. 517/2014 er hjemlet i Lisboa-traktaten (TEUV) art. 192(1) om miljøtiltak.

Den første F-gassforordningen (EF) nr. 842/2006, og tilhørende underforordninger, ble gjennomført i norsk rett 6. mai 2010 gjennom endringer i produktforskriftens kapittel 6a.

Den reviderte F-gassforordningen er vurdert EØS-relevant i spesialutvalget for miljøsaker, men med tilpasninger. Forslag til revidert kapittel 6a i produktforskriften, for å implementere revidert F-gassforordning med tilpasninger, har vært på høring i Norge. Ingen høringsinstanser hadde innvendiger til forslaget. Men det arbeides fortsatt med nødvendige EØS-tilpasningstekster, så forordningen er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen, og følgelig ikke gjennomført i norsk rett ennå.

Det vises til EØS-notat for den reviderte F-gassforordningen, hvor KLD anbefaler en tilpasning som innebærer at Norge ikke deltar EUs nedfasingsregime for hydrofluorkarboner (HFK). Følgelig foreslås det unntak fra forordningens artikkel 14 til 19. Siden artikkel 19 ikke foreslås å gjøres gjeldende for Norge, vil heller ikke gjennomføringsforordningene (EU) nr. 1191/2014 eller (EU) 2017/1375 foreslås gjennomført i Norge. Forordningen vil derfor ikke få rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen vil ikke innebære vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er foreløpig ikke behandlet i spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert.

Vurdering
Den reviderte F-gassforordningen er vurdert EØS-relevant i spesialutvalget for miljøsaker, men med tilpasninger. Tilpasningene innebærer at Norge ikke deltar EUs nedfasingsregime for hydrofluorkarboner (HFK). Følgelig foreslås det unntak fra forordningens artikkel 14 til 19.

Gjennomføringsforordningen om rapportering må vurderes i sammenheng med basisrettsakten og gjennomføringsforordning (EU) nr. 1191/2014, som denne aktuelle gjennomføringsforordningen supplerer. Siden artikkel 19 ikke foreslås å gjøres gjeldende for Norge, vil heller ikke gjennomføringsforordningene (EU) nr. 1191/2014 eller (EU) 2017/1375 foreslås gjennomført i Norge.

Status
Forordningen er vedtatt og ble publisert i Official Journal of the European Union 26. juli 2017. Den trådte i kraft i EU 15. august 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.07.2017
Anvendelsesdato i EU
15.08.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet