Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om samsvarserklæring for kjøle-, klima- og varmepumpeutstyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/879 av 2. juni 2016 om etablering, i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014 av detaljerte rutiner relatert til deklarering av samsvar når kjøle-, luftkondisjonerings- og varmepumpeutstyr fyllt med hydrofluorkarboner bringes i omsetning og tilhørende kontroll av uavhengig revisor

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/879 of 2 June 2016 establishing, pursuant to Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council, detailed arrangements relating to the declaration of conformity when placing refrigeration, air conditioning and heat pump equipment charged with hydrofluorocarbons on the market and its verification by an independent auditor

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 4.10.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.12.2016)

Sammendrag av innhold
Underforordningen er knyttet til den reviderte F-gassforordning (EU) Nr. 517/2014. Artikkel 14-19 i den reviderte F-gass forordningen omhandler et nedfasingsregime for hydrofluorkarboner (HFK) og artikkel 14 gir nærmere retningslinjer for hvordan utstyr som er forhåndsfylt med HFK skal inkluderes når slikt utstyr blir en del av kvotesystemet fra 1. januar 2017. I artikkel 14 (2) stilles det krav om at produsenter og importører av slikt utstyr skal levere en samsvarserklæring. Denne underforordningen gir nærmere regler for denne samsvarserklæringen, og spesifiserer blant annet et avkryssingsskjema som skal fylles ut av importører og produsenter av utstyr. Dette skal sikre og dokumentere at HFK-gasser i produkter blir inkludert i kvotesystemet på riktig måte.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Underforordningen er hjemlet i Lisboa-traktaten (TEUV) art. 192(1) om miljøtiltak

Den reviderte F-gassforordningen er vurdert EØS-relevant i spesialutvalget for miljøsaker, men det arbeides fortsatt med nødvendige EØS-tilpasningstekster, så denne er ikke innlemmet i EØS-avtalen og følgelig ikke gjennomført i norsk rett ennå.

Det vises til EØS-notat for den reviderte F-gassforordningen, hvor KLD anbefaler en tilpasning som innebærer at Norge ikke deltar EUs nedfasingsregime for hydrofluorkarboner (HFK). Følgelig foreslås det å unntas fra artikkel 14 til 19 i den reviderte F-gassforordningen.

Dersom tilpasningene vedtas vil artikkel 14-19, og følgelig denne underforordningen, ikke være relevant for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen vil ikke innebære vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Under vurdering

Rettsakten er behandlet på skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert.

Rettsakten vurderes som ikke EØS-relevant.

Vurdering
Artikkel 14-19 i forordning (EU) nr. 517/2014 vil ikke gjelde for EØS/EFTA-statene dersom de foreslåtte tilpasningene blir vedtatt. Ettersom underforordningen, forordning (EU) nr. 2016/879, kun utdyper krav som følger av i artikkel 14, anses ikke denne rettsakten som EØS-relevant.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.04.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.06.2016
Anvendelsesdato i EU
01.01.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet