Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/712 av 20. april 2017 om fastsettelse av referanseåret og programmet for statistiske opplysninger og metadata for folke- og boligtellinger fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 763/2008

Commission Regulation (EU) 2017/712 of 20 April 2017 establishing the reference year and the programme of the statistical data and metadata for population and housing censuses provided for by Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.5.2017)

Sammendrag av innhold
Parlaments- og rådsforordning (EF) 763/2008 danner grunnlaget for folke -og boligtellinger, og er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg 21 om statistikk. I følge denne forordningen skal kommisjonen definere og vedta et program for statistiske data og metadata og etablere et referanseår for folke- og boligtellingene. Forordning (EU) 2017/712 etablerer 2021 som referanseår for den neste tellingen, og etablerer et slikt program. Formålet med forordningen er å sikre sammenlignbar befolkningsstatistikk på tvers av landene.

I følge forordningen skal hvert medlemsland sette en referansedato i løpet av 2021, som skal gjelde for data som blir oversendt til Eurostat i forbindelse med folke- og boligtellingen. Medlemslandene skal informere Eurostat om hvilken referansedato de har valgt innen 31.12.2019.

Programmet for de statistiske dataene som skal overføres til Eurostat er gjengitt i vedlegg I til forordningen. Regler for hvordan man spesifikt skal markere konfidensielle eller usikre tall eller lignende, er gitt i forordningen. Samtidig skal landene levere metadata (beskrivelser) av ulike statistiske emner i henhold til vedlegg II. Beskrivelsene skal inneholde kilde for datainnsamling, forklare hvilken metode som er brukt for å estimere dataene og grunner for eventuell usikkerhet i statistikken.

Forordningen kan sees i sammenheng med forordning (EU) 2017/543, som spesifisere emner og oppdeling av variabler for folke- og boligtellingen i 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er begrenset og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås ordinære budsjett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Forordningen ble vedtatt av EU i april 2017 og er under vurdering av EFTA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
08.07.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
20.04.2017
Anvendelsesdato i EU
11.05.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.08.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
21.09.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
22.09.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
22.09.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0712
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro