Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/881 av 23. mai 2017 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 763/2008 om folke- og boligtellinger, med hensyn til kvalitetsrapportenes form og struktur og det tekniske formatet for overføring av data, og om endring av forordning (EU) nr. 1151/2010

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/881 of 23 May 2017 implementing Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council on population and housing censuses, as regards the modalities and structure of the quality reports and the technical format for data transmission, and amending Regulation (EU) No 1151/2010

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2017)

Sammendrag av innhold
Parlaments- og rådsforordning (EF) 763/2008 danner grunnlaget for Folke -og boligtellingene i 2011 og 2021. Forordning (EU) 1151/2010, som implementerer forordning (EF) Nr. 763/2008, fastsatte formen og strukturen for kvalitetsrapportene og dataoverføringene i folke- og boligtellingen i 2011. Begge disse er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg 21 om statistikk. Forordningen som nå legges fram, er en av i alt tre nye implementeringsforordninger for folketellinger. Den implementerer forordning (EF) 763/2008 og endrer forordning (EU) 1151/2010, ved å fastsette krav til kvalitetsrapport og teknisk format for overføring av data til Eurostat i forbindelse med folke- og boligtellingen i 2021.

Kvalitetsrapporteringen er todelt med en tekstlig del og en kvantitativ del. Kravene til den tekstlige delen er svært lik 2011. Når det gjelder den kvantitative delen er kvalitetsrapporteringen mindre omfattende sammenlignet med 2011. Det legges denne gang opp til kun to kvalitetskuber, mot 21 obligatoriske og 15 frivillige i 2011.

Medlemslandene skal levere en kvalitetsrapport til Eurostat om folke- og boligtellingen i 2021 senest 31. mars 2024. Der skal det rapporteres hvilke datakilder som er brukt, hvordan tellingen ble gjennomført og gis en vurdering av kvaliteten. Eurostat skal ha tilgang på all informasjon som kan være relevant for vurdering av kvalitet, bortsett fra mikrodata og konfidensielle data. Data skal leveres i SDMX-format, og medlemslandene skal lagre data og metadata fra tellingene både i 2011 og 2021 frem til 1. januar 2035. Medlemslandene kan ikke pålegges å revidere disse dataene etter 1.januar 2025.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er begrenset og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås ordinære budsjett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ennå ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.02.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
23.05.2017
Anvendelsesdato i EU
13.06.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.11.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0881
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro