Forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 725/2004 av 31. mars 2004 om forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.11.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Nærings- og handelsdepartementets bakgrunnsnotat, januar 2005)

Sammendrag av innhold
Forordningen har sin bakgrunn i kravene om tiltak mot terrorisme i sjøtransport, som ble vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon IMO på en diplomatkonferanse i desember 2002. IMO-kravene består av endringer i IMOs konvensjon om sikkerhet til sjøs (SOLAS) samt et nytt regelverk International Ship and Port Facility Security Code (ISPS). Regelverket er gjort gjeldende for følgende skip i internasjonal fart: passasjerskip med mer enn 12 passasjerer, lasteskip med bruttotonnasje større enn 500 bruttotonn og flyttbare innretninger. IMO-kravene omfatter også de havneterminaler som betjener de nevnte skipstyper.

Forordningen innarbeider IMO-regelverket i EUs lovgivning, men innfører også flere tilleggskrav. Slike tilleggskrav gjelder både utvidede/strengere krav til de skip og havneterminaler som omfattes av IMOs bestemmelser, men i tillegg utvides virkeområdet til å omfatte skip og havneterminaler som ikke omfattes av IMOs regelverk, først og fremst skip i nasjonal fart og havneterminaler som betjener slike skip. Det opprinnelige forslaget hadde langt større rekkevidde for innenriksfarten og møtte betydelig motstand i medlemsstatene. Den vedtatte forordningen er endret ved at medlemsstatene må utføre sårbarhetsanalyser for fartøyer i innenriks fart og havneterminaler som betjener slike fartøy, for deretter å vurdere hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes. Forordningen gir ingen nærmere retningslinjer for hvordan en slik sårbarhetsanalyse skal gjennomføres. Det stilles også krav om at hver medlemsstat skal utpeke ett felles kontaktpunkt for maritim sikkerhet innen 1. juli 2004. I tillegg skal Kommisjonen i samarbeid med medlemsstatene etter 1. januar 2005 gjennomføre inspeksjoner av skip, rederier og havneterminaler.

Forordningen oppretter en egen maritim komité som skal bistå Kommisjonen i det videre arbeidet med maritim terrorberedskap. EFTA/EØS-landene deltar i møtene.

Merknader
Nærings- og handelsdepartementet er ansvarlig myndighet for skipsfarten, mens Fiskeri- og kystdepartementet har ansvaret for havnene. I tillegg omfatter regelverket andre myndighetsområder, bl.a. Justis- og politidepartementet. Sjøfartsdirektoratet er inntil videre utpekt som felles kontaktpunkt for maritim sikkerhet i Norge.

Norske myndigheter, skipsfartsnæringen og havnenæringen engasjerte seg sterkt i IMO-arbeidet som førte frem til det nye regelverket om maritim terrorberedskap. Norge arbeidet aktivt for å oppnå praktiske og gode løsninger som ikke unødig hindrer bruk av skipsfart og havneanlegg.

Fiskeri- og kystdepartementet, Sjøfartsdirektoratet og Kystdirektoratet har fastsatt følgende forskrifter for å innarbeide IMO-regelverket samt forordningen i norsk regelverk:

1) Forskrift fastsatt av Kystdirektoratet om sikkerhet og terrorberedskap i norske havner (forskrift av 23. juni 2004).

2) Forskrift fastsatt av Sjøfartsdirektoratet om sikkerhet og terrorberedskap om bord på skip og flyttbare boreinnretninger.(Forskrift av 22. juni 2004)

3) Forskrift fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet om sikkerhet og terrorberedskap på Svalbard (18. juni 2004).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for transport, der Samferdelsesdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Justisdepartementet, Miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Finansdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
31.03.2004
Anvendelsesdato i EU
01.07.2004

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2005
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.04.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.04.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.10.2009
Anvendes fra i Norge
30.10.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32004R0375
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro