Forbedringer av International Financial Reporting Standards (IFRS)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 243/2010 av 23. mars 2010 som endrer forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 angående forbedringer av International Financial Reporting Standards (IFRS)

Commission Regulation (EU) No 243/2010 of 23 March 2010 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards Improvements to International Financial Reporting Standards (IFRSs)

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.10.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert september 2010)

Sammendrag av innhold
Forordningen gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 (”IFRS-forordningen”) skal EØS-utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. Forordningen er gjennomført i norsk rett, jf. regnskapsloven § 3-9.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU-retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 243/2010 vedtar forbedringer og endringer til flere IFRS.

IASB (”International Accounting Standards Board”) offentliggjorde forbedringer av IFRS i april 2009 i sin årlige forbedringsprosess som tar sikte på å strømlinjeforme og presisere de internasjonale regnskapsstandardene. Størstedelen av endringene er presiseringer eller korreksjoner av eksisterende IFRS eller konsekvensendringer som følge av tidligere endringer av IFRS. Endringene av IFRS 8, IAS 17, IAS 36 og IAS 39 medfører endringer i de gjeldende krav eller gir ytterligere veiledning om gjennomføringen av disse krav.

Merknader
Hovedhensynet bak IFRS-forordningen er å sikre at børsnoterte foretak rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig. Gjennomføring av forordningen i norsk rett krever endring av forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder. Foretakene skal anvende endringene i standardene senest fra den dato som innleder deres første regnskapsår etter 31. desember 2009.

Sakkyndige instansers merknader
Finansdepartementet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.03.2010
Anvendelsesdato i EU
01.01.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 37, 25.6.2015, p. 160-168
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.10.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.10.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.10.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.09.2010
Anvendes fra i Norge
06.09.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0243
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro