Forbrukerkredittdirektivet: endringsbestemmelser om beregning av årlige omkostninger

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2011/90/EU av 14. november 2011 som endrer vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF hva angår de supplerende antakelser til bruk ved beregningen av årlige omkostninger i prosent

Commission Directive 2011/90/EU of 14 November 2011 amending Part II of Annex I to Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council providing additional assumptions for the calculation of the annual percentage rate of charge

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.12.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.1.2013)

Sammendrag av innhold
Direktivet endrer del II i vedlegg I til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF (forbrukerkredittdirektivet). Endringene gjelder reguleringen av hvilke forutsetninger som skal legges til grunn ved beregningen av effektiv rente i forbindelse med avtaler om forbrukerkreditt. Formålet er å oppnå en mer ensartet beregning av effektiv rente i medlemsstatene.

Merknader
Direktivet er hjemlet i artikkel 19 (5) i direktiv 2008/48/EF som er hjemlet i EF-traktaten artikkel 95.

Bestemmelsene som direktivet endrer, er i norsk rett gjennomført i forskrift 7. mai 2010 nr. 654 om kredittavtaler mv. Direktivet er gjennomført ved forskrift om endringar i forskrift 7. mai 2010 nr. 654 om kredittavtaler mv. (gjennomføring av direktiv 2011/90/EU).

Gjennomføringen av direktivet antas ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige utover at offentlige kredittgivere omfattet av reguleringen vil bli påvirket på linje med andre kredittgivere. Gjennomføringen vil trolig påføre kredittgivere kostnader i form av tilpasning av eksisterende rutiner og datasystemer for beregning av effektiv rente.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i Spesialutvalget for Forbrukerspørsmål og anses relevant og akseptabel.

Vurdering
Direktivet er EØS-relevant. Direktivet medfører endringer i regelverk av utpreget teknisk karakter, og synes derfor ukontroversielt.

Status
Direktivet ble vedtatt av kommisjonen 14. november 2011. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 7. desember 2012 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift om endringar i forskrift 7. mai 2010 nr. 654 om kredittavtaler mv. (gjennomføring av direktiv 2011/90/EU).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.06.2011
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.11.2011
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.2012
Anvendelsesdato i EU
01.01.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 823-825
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island og Liechtenstein

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
30.10.2012
Høringsfrist
07.12.2012
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2012
Anvendes fra i Norge
01.01.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011L0090
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro