Forbrukersamarbeidsforordningen: endring av gjennomføringsbestemmelser om gjensidig bistand over landegrensene

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/141/EU av 1. mars 2011 som endrer beslutning 2007/76/EF om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndhevelse av lovgivning om forbrukervern når det gjelder gjensidig bistand

Commission Decision 2011/141 of 1 March 2011 amending Decision 2007/76/EC implementing Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws as regards mutual assistance

Siste nytt

EØS-komitevedtak 7.12.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.1.2013)

Sammendrag av innhold

Forslagets/rettsaktens innhold og formål
Forordning 2006/2004/EF (samarbeidsforordningen) setter rammene for håndheving av fellesskapsregelverk om forbrukervern over landegrensene innen EØS-området. Den pålegger statene å ha håndhevingsorganer for hvert av de direktivene og forordningen som er opplistet i forordningens vedlegg. Håndhevingsorganet i landet hvor en forbruker er rammet, skal kunne anmode den tilsvarende myndighet i landet hvor handlingen har utspring (dvs. hvor den næringsdrivende er etablert) om å stoppe den ulovlige handlingen.

Beslutning 2007/76/EF og 2008/282/EF inneholder detaljerte saksbehandlingsregler for myndighetene som deltar i samarbeidet etter samarbeidsforordningen.

Foreliggende beslutning, 2011/141/EF, endrer saksbehandlingsreglene på følgende punkter:

- kravene som gjelder sletting av opplysninger i databasen

- kravene til regelmessige innberetninger

- presiserer bestemmelsen for den koordinerende kompetente myndighets forpliktelser, deltakelsen i koordinerende håndhevelsesforanstaltninger og de opplysninger som minimum skal utleveres i den forbindelse.

Endringene skjer delvis som følge av praktiske erfaringer i samarbeidet og delvis for å bringe reglene i samsvar med uttalelse 6/2007 fra gruppen for beskyttelse av personer i forbindelse med behandling av personopplysniger nedsatt ved artikkel 29 i direktiv 95/46/EF og uttalelse fra den Europeiske Tilsynsfører for databeskyttelse.

Merknader
Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området.

Både forordningen og de to tidligere beslutningene er tatt inn i EØS-avtalen og forordningen er gjennomført hovedsakelig gjennom markedsføringsloven. Fra norsk side har Forbrukerombudet en hovedrolle i samarbeidet. I tillegg deltar Medietilsynet, Sosial- og helsedirektoratet, Statens legemiddelverk, Luftfartstilsynet og Lotteritilsynet.

Beslutningen retter seg, i likhet med de to tidligere beslutningene, mot håndhevingsmyndighetene og ikke mot borgerne. Det anses ikke nødvendig med lov- eller forskriftsendringer for å gjennomføre beslutningen i norsk rett.

Beslutningen antas å ikke få administrative eller økonomiske konsekvenser. Rettsakten skal således grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader
Beslutningen har vært diskutert i og stemt over av komiteen som er opprettet i forbindelse med forordningen. Fra norsk side deltar Forbrukerombudet i komiteen (men har ikke stemmerett). Etter Forbrukerombudets vurdering er innholdet i beslutningen uproblematisk. Bedre koordinering i behandling av saker som involverer flere enn to land har lenge vært etterlyst fra Forbrukerombudets side og endringene anses positive.

Saken har vært behandlet av Spesialutvalget for forbrukersaker som fant rettakten relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsbeslutningen er vedtatt i EU. Beslutningen er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 4. mars 2011. Beslutningen er tatt inn i EØS-avtalen 7. desember 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.03.2011
Anvendelsesdato i EU
24.03.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 820-822
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0141
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro