Forbud mot biocider som inneholder insektsmidlet flufenoxuron

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2012/77/EU av 9. februar 2012 af 9. februar 2012 om at flufenoxuron til produkttype 18 ikke oppføres i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidholdige produkter

Commission Decision 2012/77/EU of 9 February 2012 concerning the non-inclusion of flufenoxuron for product type 18 in Annex I, IA or IB to Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.2.2012)

Sammendrag av innhold
Direktiv 98/8/EF - biociddirektivet - innførte bestemmelser om godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EU/EØS-markedet. Gjennom bestemmelser i forordning (EF) nr. 1451/2007 ble det etablert det en liste over stoffer som skal vurderes i forhold til oppføring på vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF. Det aktive stoffet flufenoxuron omfattes av denne listen. Flufenoxuron er vurdert i forhold til bruk i produkttype 18, det vil si i insektmidler, acaricider og produkter til bekjempelse av andre leddyr.

Frankrike har vært rapportør for stoffet. Medlemsstatene og Kommisjonen har vurdert rapporten om stoffet. Risikovurderingene for de relevante eksponerte miljøer påviste uakseptable virkninger for vannmiljøet. Videre gjør flufenoxurons egenskaper stoffet persistent, potensielt bioakkumulerende og toksisk og svært persistent og svært potensielt bioakkumulerende ifølge kriteriene i vedlegg XII til REACH-regelverket (PBT-kriteriene). På bakgrunn av disse resultatene føres ikke flufenoxuron opp på vedlegg I, IA eller 1B til direktiv 98/8/EF og kan dermed ikke benyttes i produkttype 18. Biocidholdige produkter i produkttype 18 som inneholder flufenoxuron kan ikke omsettes etter 1. august 2012.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten;
Hovedrettsakten - direktiv 98/8/EF biociddirektivet - er hjemlet i traktatens artikkel 100 a.

Rettslige konsekvenser;
Biociddirektivet (direktiv 98/8/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2003 ved EØS-komitébeslutning nr. 32/2003 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004.

Forordning (EF) nr. 1451/2007 om vurderingsprogrammet knyttet til biociddirektivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 2009 ved EØS-komitébeslutning nr.132/2009 og er gjennomført ved forskrift av 22. april 2009 nr. 470 om endringer i biocidforskriften. Gjennomføring av Kommisjonsbeslutning 2012/77/EU i norsk rett vil skje ved endringer i biocidforskriften. Høringsdokumentene om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesidene til Klima- og forurensningsdirektoratet www.klif.no.

Økonomiske/administrative konsekvenser;
Rettsakten anses ikke å ha økonomiske eller administrative betydninger ut over arbeid med gjennomføring av endringer i det eksisterende regelverket.

Gruppe 2;
Kommisjonsbeslutning 2012/77/EU er vurdert til å omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsbeslutning 2012/77/EU er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling og rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.
Høringsdokumentene om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesidene til Klima- og forurensningsdirektoratet www.klif.no.

Vurdering
Det er en grundig og omfattende prosess før det fattes endelig beslutning om ikke-inkludering av visse stoffer/produkttyper. Gjennomføring av Kommisjonsbeslutning 2012/77/EU innebærer forbud mot stoffet flufenoxuron i produkttype 18. Det blir samtidig et harmonisert regelverk, noe som gir like rammebetingelser for både europeisk og norsk industri. Det blir således ikke konkurransevridende for norske firmaer. Produkter som eventuelt eksporteres til europeiske land fra Norge med det aktuelle stoffet vil uansett møte de samme krav om utfasing eller bytte av aktivt stoff. Det er dermed viktig at Norge får tilsvarende oppdatert regelverk på området som resten av EØS-området, både i forhold til beskyttelse av helse og miljø, tilsvarende rammebetingelser for berørt norsk industri og for norske myndigheter i forhold til håndhevelse av det aktuelle regelverket. Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsbeslutning 2012/77/EU ble vedtatt 9. februar 2012.
Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket gjennom deltakelse på møter i EU-regi; Technical Meetings, i Competent Authority og Standing Committee. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er også i kontakt med berørte parter, herunder berørt norsk industri.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 162/2012 av 28. september 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.02.2012
Anvendelsesdato i EU
01.08.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 27.4.2017, p. 201-201
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.06.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.09.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.09.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.10.2012
Anvendes fra i Norge
08.10.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0077
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro