Forbud mot biocidholdige produkter: forlengelse av unntaksbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 298/2010 av 9. april 2010 som endrer kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 vedrørende forlengelse av unntak fra forbud mot markedsføring av biocidholdige produkter

Commission Regulation (EU) No 298/2010 of 9 April 2010 amending Regulation (EC) No 1451/2007 as regards the extension of the duration of derogations allowing the placing of biocidal products on the market

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.4.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.4.2011)

Sammendrag av innhold
Biociddirektiv 98/8/EF regulerer markedsadgangen til biocidprodukter og deres aktive stoffer. Bestemmelser i direktivet innebærer at det er kun aktive stoffer som er ført opp på direktivets vedlegg I, IA eller IB som kan godkjennes til å slippes på markedet i EU/EØS-området.
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 om andre fase av det 10-årige arbeidsprogrammet etablerer i henhold til artikkel 16(2) i direktiv 98/8/EF en liste over aktive stoffer som skal vurderes for eventuell inkludering på vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF. Vedlegg II inneholder en uttømmende liste over de aktive stoffer som skal vurderes som et ledd i vurderingsprogrammet for systematisk vurdering av de aktive stoffene som allerede er på markedet, og videre forby omsetning av biocidprodukter som inneholder aktive stoffer som ikke er oppført i nevnte vedlegg eller vedlegg I eller IA til direktiv 98/8/EF biociddirektivet.

Forordning (EF) nr. 1451/2007 gir imidlertid Kommisjonen anledning til å gi unntak fra forbudet dersom en medlemsstat finner at et aktivt stoff er av avgjørende betydning for helse, sikkerhet eller beskyttelse av kulturarv, og hvor det ikke finnes tekniske og økonomiske tilfredsstillende økonomiske alternativer som er miljø- og helsemessig akseptable (artikkel 5). Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 gir også medlemsstatene mulighet til å gi unntak fra forbudet mot aktive stoffer som utelukkende består av næringsmidler og fôr, som forutsettes anvendt som repellenter eller lokkestoffer i produkttype 19 (artikkel 6). Kommisjonsforordning (EU) nr. 298/2010 forlenger unntaksdatoen for unntakene nevnt over (artikkel 5 og artikkel 6) i forordning (EF) nr. 1451/2007 fra 14. mai 2010 til 14. mai 2014.

Merknader
Biociddirektivet 98/8/EF, med senere endringer, er gjennomført i norsk rett ved forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). Biociddirektivet 98/8/EF er hjemlet i EF-traktatens artikkel 100 a. Ved gjennomføring av Kommisjonsforordning (EU) nr. 298/2010 tas tilsvarende unntaksdato (14. mai 2014) inn i norsk regelverk. Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket gjennom deltakelse på møter i EU-regi (møter både i Competent Authority og Standing Committee), faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Videre er myndighetene i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri. Gjenomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 298/2010 anses ikke å ville få noen store konsekvenser for norsk industri. Ved gjennomføring av forordningen vil den nevnte fristen bli utsatt i hele EU/EØS-området og dermed likestilles norsk industri med europeiske industri.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsforordning (EU) nr. 298/2010 behandles av spesialutvalget, og rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning (EU) nr. 298/2010 ble vedtatt 9. april 2010. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 1. april 2011 ved EØS-komitebeslutning nr. 31/2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.04.2010
Anvendelsesdato i EU
30.04.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 574-575
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.04.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.04.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0298
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro