Forbud mot bruk av biocider som inneholder formaldehyd til konserveringsmiddel i dyrefôr

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2013/204/EU av 25. april 2013 om at formaldehyd til produkttype 20 ikke inkluderes i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter

Commission Decision 2013/204/EU of 25 April 2013 concerning the non-inclusion of formaldehyde for product-type 20 in Annex I, IA or IB to Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.11.2013)

Sammendrag av innhold
Direktiv 98/8/EF - biociddirektivet - innførte bestemmelser om godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EU/EØS-markedet. Gjennom bestemmelser i forordning (EF) nr. 1451/2007 ble det etablert en liste over stoffer som skal vurderes i forhold til oppføring på vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF. Det aktive stoffet formaldehyd var omfattet av listen i forordning (EF) nr. 1451/2007. Formaldehyd har vært vurdert i forhold til bruk i produkttype 20 som omfatter konserveringsmidler til næringsmidler eller fôr.

Tilsvarende som for beslutninger om å inkludere stoffer i de omtalte vedleggene er det også grundige og omfattende prosesser i forkant av beslutninger om ikke å inkludere aktive stoffer på vedlegg I, IA eller IB i biociddirektivet. Ved Kommisjonsbeslutning 2013/204/EU er det derfor etter omfattende prosess besluttet at formaldehyd ikke skal kunne brukes som aktivt stoff i biocidprodukter som benyttes som konserveringsmidler til næringsmidler eller fôr. Forbudet gjelder fra 1. juli 2015. Produktgruppe 20, konserveringsmidler for næringsmidler og fôr, i biociddirektivet (98/8/EF) utgår som produktgruppe i den nye biocidforordningen (528/2012). Stoffer innmeldt denne produktgruppen vil ikke lenger vurderes under biocidprogrammet fordi de omfattes av rettsaktene 2003/1831/EF om fôrtilsetninger og 2008/1333/EF om matvaretilsetningsstoffer. For å unngå dobbelregulering blir det følgelig ikke godkjent noen stoffer i produktgruppen for konserveringsmidler for næringsmidler og fôr.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - direktiv 98/8/EF biociddirektivet - er hjemlet i traktatens artikkel 100 a.

Rettslige konsekvenser: Biociddirektivet (direktiv 98/8/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2003 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). Gjennomføring av Kommisjonsbeslutning 2013/204/EU vil skje ved tilsvarende endring i biocidforskriften.

Økonomiske/administrative konsekvenser: Gjennomføring av Kommisjonsbeslutning 2013/204/EU anses ikke å ha noen økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring biocidforskriften.

Gruppe 2: Kommisjonsbeslutning 2013/204/EU omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Kommisjonsbeslutning 2013/204/EU er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsbeslutning 2013/204/EU ble vedtatt 25. april 2013. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. november 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 194/2013.

Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på møter i Competent Authority og Standing Committee. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er også i kontakt med berørte parter, herunder berørt norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.04.2013
Anvendelsesdato i EU
01.07.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 70, 2.11.2017, p. 221-222
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.10.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.11.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.11.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0204
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro