Forbud mot bruk av bisfenol A i tåteflasker

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2011/8/EU av 28. januar 2011 som endrer direktiv 2002/72/EF når det gjelder begrensninger for bruk av bisfenol A i plasttåteflasker til spebarn

Commission Directive 2011/8/EU of 28 January 2011 amending Directive 2002/72/EC as regards the restriction of use of Bisphenol A in plastic infant feeding bottles

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.7.2011

En endringsbestemmelse til EUs plastdirektiv fra 2002 innfører forbud i EUs medlemsland mot bruk av bisfenol A (BPA) i produksjon av nye tåteflasker fra 1. mars 2011. Fra 1. juni 2011 blir det også forbudt å selge tåteflasker som inneholder bisfenol A. EØS-komiteen vedtok 1. juli 2011 å innlemme direktivet i EØS-avtalen. Forskriften som gjennomfører direktivet i Norge ble kunngjort 8. juli 2011.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.2.2011)

Sammendrag av innhold
Et nytt direktiv på området materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler - matkontaktmaterialer - medfører en endring av Kommisjonsdirektiv 2002/72/EF (plastdirektivet) som innebærer at bisfenol A (BPA) ikke tillates brukt i produksjon av tåteflasker. Direktivet innebærer at det innen EU vil være forbudt å produsere tåteflasker med BPA fra og med 1. mars 2011. Fra og med 1. juni 2011 vil det også være forbudt å importere og omsette tåteflasker med BPA.

EFSA, EUs mattrygghetsmyndighet, har nylig gjort en risikovurdering av BPA, der de har gjennomgått flere hundre studier for å finne ut om BPA har skadelige effekter. De svært få studiene som antyder en slik skadelig effekt, er så mangelfulle at EFSA mener det ikke er vitenskapelig hold i dem og at de ikke kan tas hensyn til. De er likevel nevnt i sammendraget i rapporten, og dette har medført at noen tolker det slik at EFSA tross alt presenterer en usikkerhet. EFSA selv nedtoner denne usikkerheten og forklarer at alle funn skal fremkomme i rapporten selv om de ikke legges vekt på.

Til tross for EFSAs egen konklusjon har Kommisjonen innført et forbud, men fordi usikkerheten i EFSAs rapport er så svak, vil forbudet kun gjelde de viktigste produkter for de mest sårbare gruppene, nemlig tåteflasker der det skjer gjentatt oppvarming og dermed økt grad av migrasjon.

Merknader

Implementering av rettsakten i norsk rett medfører en endring i matkontaktforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Konsekvenser for næringen:
Mattilsynet hadde et møte med representanter for dagligvare-, apotek- og leketøysbransjen den 18. november 2009. Der forsikret møtedeltagerne at de hadde trukket alle BPA-tåteflasker fra markedet, og at de ikke hadde til hensikt å gjeninnføre dem pga gode alternative produkter. Rettsakten skulle derfor ikke medføre økonomiske eller andre konsekvenser for industrien.

Konsekvenser for forbrukerne:
Forbrukerne er idag beskyttet fordi produktene ikke finnes på markedet. Dette direktivet vil sørge for at beskyttelsen opprettholdes også fremover.

Konsekvenser for Mattilsynet:
For Mattilsynet vil tilsyn med tåteflasker kunne bli tillagt ordinært tilsyn, slik at det heller ikke for myndighetene burde bli nevneverdige konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 28. januar 2011 og er under vurdering i EFTA-/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.01.2011
Gjennomføringsfrist i EU
15.02.2011
Anvendelsesdato i EU
01.03.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 721-724
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.07.2011
Anvendes fra i Norge
05.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011L0008
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro