Forbud mot bruk av stoffer med hormonell virkning innen husdyrhold

Tittel

Rådsdirektiv 96/22/EF av 29. april 1996 om forbud mot bruk av visse stoffer med hormonell eller tyreostatisk virkning samt beta-agonister innenfor husdyrhold og om oppheving av direktiv 81/602/EØF, 88/146/EØF og 88/299/EØF

Council Directive 96/22/EC of 29 April 1996 concerning the prohibition on the use in stockfarming of certain substances having a hormonal or thyrostatic action and of B-agonists, and repealing Directives 81/602/EEC, 88/146/EEC and 88/299/EEC

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra direktivets fortale)

1) Ved direktiv 81/602/EØF er det fastsatt forbud mot visse stoffer med hormonell virkning og alle stoffer med tyreostatisk virkning, og ved direktiv 88/146/EØF(1) er det fastsatt forbud mot bruk av visse stoffer med hormonell virkning innenfor husdyrhold, samtidig som det tillates visse unntak.

2) Ved rådsdirektiv 88/299/EØF er det fastlagt vilkår for anvendelsen av unntakene fra forbudet mot handel med visse kategorier dyr fastsatt i artikkel 7 i direktiv 88/146/EØF, og kjøttet av disse.

3) Visse stoffer med tyreostatisk, østrogen, androgen eller gestagen virkning kan være farlige for forbrukerne på grunn av de restmengdene de etterlater i kjøtt og i andre næringsmidler av animalsk opprinnelse, og de kan dessuten påvirke kvaliteten på slike næringsmidler.

4) Nye stoffer med anabolsk virkning, som beta-agonister, brukes ulovlig i husdyrhold med henblikk på å stimulere dyrenes vekst og produktivitet.

5) Resultatene av en undersøkelse som Kommisjonen foretok i medlemsstatene fra 1990 til 1992 viser at beta-agonister er tilgjengelige i stort omfang innenfor husdyrsektoren, og dette medfører at den ulovlige bruken av dem øker.

6) Feil bruk av beta-agonister kan utgjøre en alvorlig fare for menneskers helse. Av hensyn til forbrukerne bør det være forbudt å være i besittelse av og å tilføre dyr av enhver art beta-agonister, samt å markedsføre dem for dette formål. Dessuten bør det være forbudt å være i besittelse av, å tilføre dyr av enhver art samt å markedsføre stilbener og tyreostatiske stoffer, og bruken av andre stoffer bør reguleres.

7) Tilføringen av legemidler basert på beta-agonister kan tillates til klart fastlagte terapeutiske formål når det gjelder visse kategorier storfe, dyr av hestefamilien og kjæledyr.

8) Dessuten er det nødvendig å sikre at alle forbrukere har adgang til kjøtt og næringsmidler framstilt av kjøtt på samme vilkår, og at produktene i så stor grad som mulig svarer til deres ønsker og forventninger. Stilt overfor forbrukernes krav kan dette bare føre til en økning i avsetningsmulighetene for de berørte produktene.

9) Forbudet mot bruken av stoffer med hormonell virkning til oppfôringsformål bør fortsatt gjelde. Bruken av visse stoffer til terapeutiske eller avlstekniske formål kan tillates, men må være underlagt streng kontroll for å hindre misbruk.

10) Tilbakeholdingstidene er ikke harmonisert på fellesskapsplan, og det er betydelige forskjeller mellom medlemsstatene, særlig når det gjelder tillatte veterinærpreparater som inneholder stoffer med hormonell virkning eller beta-agonister. Av hensyn til harmoniseringen bør det derfor fastsettes maksimumsperioder for tilbakeholding for disse veterinærpeparatene.

11) Dessuten bør levende dyr som er behandlet slik for terapeutiske eller avlstekniske formål, og kjøttet fra slike dyr, som hovedregel utelukkes fra handel ettersom dette vil kunne svekke effektiviteten av kontrollen av ordningen som helhet. Det kan imidlertid gis unntak fra forbudet på visse vilkår når det gjelder handel innenfor Fellesskapet med og import fra tredjestater av dyr beregnet på avl samt uttjente avlsdyr.

12) Slike unntak kan tillates dersom det gis tilstrekkelige garantier som hindrer vridning av handelen. Disse garantier skal omfatte de produkter som kan brukes, vilkårene som regulerer bruken av dem, samt kontrollene som sikrer at vilkårene er oppfylt, særlig når det gjelder den nødvendige tilbakeholdingstiden.

13) Det bør treffes tiltak for å sikre effektiv kontroll av anvendelsen av de bestemmelser som vedtas på grunnlag av dette direktiv.

14) Direktiv 81/602/EØF, 88/146/EØF og 88/299/EØF bør oppheves.

15) Dersom den ulovlige bruken av vekst- og produktivitetsfremmende stoffer innenfor husdyrhold skal kunne bekjempes effektivt i alle medlemsstater, må det organiseres tiltak på fellesskapsplan.

16) Europaparlamentet anmodet 18. januar 1996 Kommisjonen og Rådet om forsatt å motsette seg import til Fellesskapet av hormonbehandlet kjøtt, det ønsket at totalforbudet mot bruken av vekstfremmende stoffer innenfor husdyrhold opprettholdes, og med henblikk på dette formål anmodet det Rådet om umiddelbart å vedta Kommisjonens forslag som Europaparlamentet hadde avgitt sin uttalelse om 19. april 1994.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.04.1996
Gjennomføringsfrist i EU
01.07.1997
Anvendelsesdato i EU
01.07.1997

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
17.07.1998
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island, Liechtenstein
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.1999
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1999

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.01.2000
Anvendes fra i Norge
27.01.2000

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31996L0022
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro