Forbud mot bruk av triklosan som tilsetningstoff i plastproduksjon

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/169/EU av 19. mars 2010 om at 2,4,4'-triklor-2'-hydroksydifenyl eter ikke skal inngå i unionslisten over tilsetningsstoffer i plast som er tillatt å bruke i produksjon av plastmaterialer og gjenstander ment å komme i kontakt med næringsmidler under direktiv 2002/72/EF

Commission Decision 2010/169/EU of 19 March 2010 concerning the non-inclusion of 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxydiphenyl ether in the Union list of additives which may be used in the manufacture of plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs under Directive 2002/72/EC

Siste nytt

EØS-komitevedtak 21.10.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.11.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler Europakommisjonens vedtak om ikke å inkludere triklosan i unionslisten (positivliste), i henhold til vedlegg III til kommisjonsdirektiv 2002/72/EF (plastdirektivet). Dette kommer av at produsenten har trukket søknaden tilbake.

Kommisjonsdirektiv 2002/72/EF regulerer bruk av plast i matkontaktmaterialer. Vedlegg III til dette direktivet etablerer en unionsliste over tilsetningsstoffer som kan brukes i produksjonen av plast. Frem til 31. desember 2009 har det vært tillatt å bruke andre tilsetningsstoffer enn de som sto på listene, forutsatt at de var i samsvar med artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1935/2004 (rammeforordningen for matkontaktmaterialer), som sier at stoffene skal være helsemessig trygge.

Fra 1. januar 2010 ble unionslisten en lukket positivliste, som eksluderer bruk av andre tilsetningsstoffer enn de som står oppført i listen. Unntaket er de 17 stoffene som skal overflyttes til unionslisten fra en foreløpig liste - "venteliste" - som ligger på Europakommisjonens hjemmeside. EFSA har gitt en positiv vurdering av alle stoffene, og de vil fortløpende overføres til unionslisten.

23. mars 1998 sendte Ciba Inc inn en søknad om å få bruke 2,4,4'-triklor-2'-hydroksydifenyl eter (triklosan) som tilsetningsstoff i plast brukt i matkontaktmaterialer. Stoffet ble plassert på den foreløpige listen - "ventelisten" - over tilsetningsstoffer.

15. mars 2004 konkluderte EFSA med at stoffet kunne aksepteres, under forutsetning av at stoffet ikke migrerer over i næringsmidlet i mengder over 5 mg/kg næringsmiddel. Stoffet oppfylte dermed kriteriene for å kunne flyttes over på unionslisten.

21. april 2009 informerte Ciba Inc om at de ønsket å trekke søknaden om triklosan tilbake, fordi de mente det ikke lenger var aktuelt å bruke dette stoffet i plast.

Ettersom det ikke lenger finnes en gyldig søknad, har Europakommisjonen fattet vedtak 19. mars 2010 om ikke å inkludere triklosan i unionslisten. Stoffet er samtidig fjernet fra den foreløpige listen. Matkontaktmaterialer av plast produsert med triklosan før 1. november 2010 kan brukes frem til 1. november 2011.

Merknader
Rettsakten medfører ingen behov for endring i matkontaktforskriften, fordi det i dag er positivlisten samt den foreløpige "ventelisten" som gjelder. Triklosan er nå fjernet fra listene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og onkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Triklosan har vært tillatt i matkontaktmaterialer i bruk i Norge under de restriksjoner som er gitt av EFSA. Etter 1. november 2011 vil triklosan ikke lenger være tillatt. Mattilsynet gjør i denne sammenheng oppmerksom på at triklosan er et kontroversielt stoff ved at utslipp i miljøsammenheng kan medføre problemer med resistens/kryssresistens.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 19. mars 2010 og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.03.2010
Anvendelsesdato i EU
01.11.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 4.2.2016, p. 185-186
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.08.2010
Vedtatt i EØS-komiteen
21.10.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.11.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0169
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro