Forbud mot import av kjøtt og kjøttprodukter fra to bedrifter i Brasil

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/700 av 8. mai 2018 om endring i lister over virksomheter i tredjeland som det er lov å importere enkelte animalske produkter ifra når det gjelder virksomheter fra Brasil

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/700 of 8 May 2018 amending the lists of third country establishments from which imports of specified products of animal origin are permitted, regarding certain establishments from Brazil

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.5.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.11.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fjerner virksomheter i Brasil fra listen over de tredjeland som Unionen kan importere visse animalske produkter ifra.

For at en virksomhet i et tredjeland skal kunne stå på denne listen, må landets kompetente myndighet garantere at virksomheten oppfylle enkelte krav. Om virksomheter på denne listen ikke lengre oppfyller disse kravene, er det Kommisjonens plikt å fjerne dem fra listen.

I mars 2018 fikk Kommisjonen informasjon fra Brasils kompetente myndigheter om sertifikatsvindel i brasilianske laboratorier. Svindel angår de sertifikatene som attesterer etterlevelse av Unionens regelverk for kjøtt og kjøttprodukter som skal eksporteres til Unionen. Brasilianske myndigheter opplyser at det ikke finnes tilstrekkelig garanti for at virksomheter under foretakene BRF S.A og SHB S.A etterlever Unionens krav til kjøtt og kjøttprodukter. Produktene kan derfor utgjøre en helserisiko for Unionens forbrukere og virksomhetene fjernes derfor fra listen over de virksomheter som har lov til å eksportere kjøtt og kjøttprodukter til Unionen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever ikke endring av norsk forskrift, da listene over virksomheter i tredjeland som det er lov å importerte kjøtt og kjøttprodukter fra styres av Kommisjonen via en felles EU-database kalt TRACES (TRAde Control and Expert System).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller privatpersoner, da Norge i utgangspunkt importerer lite kjøtt fra Brasil.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel, da den forhindrer at kjøtt og kjøttprodukter som kan utgjøre en helserisiko importeres til Unionen.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og tatt inn i norsk rett.

Rettsaken går etter forenklet prosedyre og ble derfor ikke sendt ut på høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.05.2018
Anvendelsesdato i EU
16.05.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet