Forbud mot produksjon, import, omsetning og bruk av måleinstrumenter som inneholder kvikksølv

Tittel

Komisjonsforordning (EU) nr. 847/2012 av 19. september 2012 om endring i vedlegg XVII i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) vedrørende kvikksølv

Commission Regulation (EU) No 847/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards mercury

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 06.06.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.11.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) nr. 847/2012 endrer vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH (registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier). Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter. Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 847/2012 innføres en utvidelse av det eksisterende forbudet mot kvikksølv i måleinstrumenter i REACH til også å omfatte en rekke måleinstrumenter til profesjonell og industriell bruk. Kvikksølv i måleinstrumenter til vanlige forbrukere er alt omfattet av forordning (EF) nr. 1907/2006, post 18a i vedlegg XVII. På grunn av manglende alternativer er enkelte kvikksølvholdige målerinstrumenter unntatt fra forbudet. Forbudsbestemmelsene i forordningen vil virke fra den 14. april 2014.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten:Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH - er hjemlet i traktatens artikkel 95.

Rettslige konsekvenser: Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av forordning (EU) nr. 847/2012 vil skje ved endring i REACH-forskriften. Kvikksølv er allerede strengt regulert i Norge gjennom forbud i produktforskriften.

Administrative/økonomiske konsekvenser:Gjennomføring av forordning (EU) nr. 847/2012 er vurdert til ikke å ha vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser. Bestemmelsene er alt omfattet av forbudet i produktforskriften.

Gruppe 2:Forordning (EU) nr.847/2012 er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling. Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet (tidligere Klima- og forurensningsdirektoratet) sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH - er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Det er sentralt for alle parter som berøres av REACH-regelverket, herunder myndigheter og aktuell norsk industri, å ha et tilsvarende oppdatert regelverk som resten av EU/EØS-området. Forordning (EU) nr. 847/2012 er en svært positiv utvidelse av regulering av kvikksølvholdige produkter.

Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene som blant annet kan gi hjerneskade hos fostre og barn, og kvikksølv transporteres langt vekk fra kildene. Norge er en av pådriverne i det pågående arbeidet med å fremforhandle en global kvikksølvavtale. Norge har en streng regulering av kvikksølv, herunder regulering av kvikksølv i måleinstrumenter. På de områder hvor det ikke foreligger alternativer kan det gis dispensasjon, tilsvarende unntakene nedfelt i forordningen, også begrunnet ut i fra manglende alternativer.

Status
Rettsakten ble vedtatt 19. september 2012 og innlemmet i EØS-avtalen 8. november 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 193/2013.

Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket som er ett av de helt sentrale og viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (CA). Videre bidrar Norge med faglige innspill og utarbeidelse av såkalte dossiers (dokumentasjon) for utvalgte stoffer i forhold til godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelser i REACH-regelverket.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.09.2012
Anvendelsesdato i EU
10.04.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 70, 2.11.2017, p. 217-220
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.10.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.11.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.11.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.04.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.06.2014
Anvendes fra i Norge
02.06.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0847
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro