Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder klotianidin

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/784 av 29. mai 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder betingelser for godkjenning av det aktive stoffet klotianidin

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/784 of 29 May 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance clothianidin

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.5.2019

EU har vedtatt å forby bruk av plantevernmidler basert på såkalte neonikotinoider, som mange vurderer som en trussel mot biene. Danmark stemte sammen med Tsjekkia og Romania som de eneste imot forbudet. Stoffene som forbys er klotianidin (dette faktaarket), imidakloprid og tiamethoxam.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.6.2019)

Sammendrag av innhold
Det aktive stoffet klotianidin, som tilhører gruppen neonikotinoider, er fra tidligere godkjent som plantevernmiddel mot insekter, og står oppført på liste A i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011.

Ved forordning (EU) nr. 485/2013 ble det besluttet å begrense bruken av klotianidin og to andre aktive stoffer i samme gruppe. Bruksområdet ble begrenset, og det ble også satt krav til tilvirker om å framlegge relevant tilleggsdokumentasjon for stoffet. Denne tilleggsdokumentasjonen identifiserte høy risiko for bier i flere utendørs kulturer, særlig i høstkorn og sukkerbeter. Bruk av klotianidin ga også høy og kronisk risiko for bier i påfølgende kulturer på disse arealene. Det ble i tillegg identifisert flere datamangler. Videre har EFSA gjort en nyere, større innsamling av vitenskaplig informasjon om stoffet.

Basert på gjennomgangen av tilleggsdokumentasjonen fra tilvirker og EFSAs vurdering av ny vitenskapelig dokumentasjon, er det konkludert med at risiko for bier ikke kan utelukkes uten at det innføres ytterligere begrensninger på bruk av stoffet. Det blir derfor nå forbud mot all utendørs bruk av klotianidin , og bruken skal begrenses kun til veksthus der avling forblir innendørs gjennom hele livssyklusen. For frø behandlet med klotianidin vil de samme innstrammingene gjelde. Slikt frø kan derfor bare omsettes for bruk i veksthus der plantene forblir innendørs i veksthus gjennom hele livssyklusen.

Medlemsstatene skal være spesielt oppmerksomme på eksponering av bier for klotianidin via kontaminert vann fra veksthus, samt risiko for akvatiske organismer og grunnvann.

Forordningen fastsetter en avviklingsperiode på 6 måneder fra ikrafttredelse for preparater godkjent for bruksområdene som vil falle bort.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Neonikotinoidene er svært giftige for bier, og Mattilsynet vurderer at de ytterligere begrensninger som forordningen setter for klotianidin, er nødvendige. Det er framlagt dokumentasjon fra norsk side på funn av rester i grunnvann og bekker av et annet neonikotinoid (imidakloprid) som har vært på markedet i Norge i en rekke år. Slike rester har opprinnelse fra veksthus.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Stoffet inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 30. mai 2018.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.05.2018
Anvendelsesdato i EU
19.06.2018
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.03.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
08.05.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.05.2019
Anvendes fra i Norge
09.05.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0784
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro