Forbud mot utenlandsk kjøp av landbruksjord i Slovakia: forlengelse av overgangsperiode

Tittel

Kommisjonsvedtak 2011/241/EU av 14. april 2011 om forlengelse av overgangsperioden for kjøp av landbruksjord i Slovakia

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 15.4.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) I henhold til tiltrædelsesakten fra 2003 kan Slovakiet i syv år fra tiltrædelsesdatoen indtil den 30. april 2011 på de deri fastsatte betingelser opretholde forbud mod erhvervelse af landbrugsjord for fysiske og juridiske personer fra andre EU-medlemsstater, som hverken er etableret i eller har en lokal filial eller repræsentation i Slovakiet. Dette er en midlertidig undtagelse fra princippet om fri bevægelighed for kapital, som er sikret ved artikel 63-66 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Denne overgangsperiode kan kun forlænges med en periode på op til tre år.

(2) Den 20. januar 2011 anmodede Slovakiet om en forlængelse af overgangsperioden for erhvervelse af landsbrugsjord med tre år.

(3) Hovedbegrundelsen for overgangsperioden var behovet for at beskytte de socioøkonomiske vilkår for landbrugsaktiviteter i kølvandet på indførelsen af det indre marked og overgangen til den fælles landbrugspolitik i Slovakiet. Den skulle især imødegå de bekymringer, der var kommet til udtryk vedrørende de mulige konsekvenser for landbrugssektoren af liberaliseringen af erhvervelsen af landbrugsjord, fordi der ved tiltrædelsen var store forskelle i jordpriser og indkomster mellem Slovakiet og EU-15 (Belgien, Danmark, Tyskland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Portugal, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige). Et andet formål med overgangsperioden var at lette overdragelse og privatisering af landbrugsjord. Kommissionen fremhævede allerede i sin rapport af 16. juli 2008 om revision af overgangsforanstaltningerne for erhvervelse af landbrugsejendom som fastsat i tiltrædelsestraktaten fra 2003 (i det følgende benævnt »midtvejsrapporten«) betydningen af at gennemføre ovennævnte landbrugsreform inden udgangen af den fastsatte overgangsperiode
.
(4) Ifølge de data, Eurostat råder over, er priserne på landbrugsjord i Slovakiet lavere end priserne på landbrugsjord i resten af EU. Fuldstændig konvergens mht. salgspriserne på landbrugsjord var ikke forventet og blev heller ikke betragtet som en nødvendig forudsætning for at bringe overgangsperioden til ophør. De udtalte forskelle i priserne på landbrugsjord mellem Slovakiet og EU-15 kan dog være til hinder for en gradvis udvikling i retning af priskonvergens. Der er også en betydelig risiko for spekulation i jorder af ringe værdi.

(5) Det fremgår af dataene fra Eurostat, at der ligesom for priserne på landbrugsjord stadig er stor forskel mellem Slovakiet og EU-15 i BNP pr. indbygger målt i købekraftsstandarder. De nuværende priser på landbrugsjord er således høje i forhold til købekraften i Slovakiet.

(6) I henhold til Eurostat er strukturen i jordejendom i Slovakiet kendetegnet ved en overvægt af små familiebrug på mindre end 2 ha, som for de flestes vedkommende ikke er markedsorienterede. Det går meget langsomt med konsolideringen af disse små brug, og det gennemsnitlige udnyttede landbrugsareal pr. bedrift på under 2 ha steg fra 0,5 ha til 0,6 ha mellem 2001 og 2007. Selv om kun 4,56 % af alle arbejdstagere er beskæftiget i landbruget, bor næsten halvdelen af befolkningen i landdistrikterne. På mange privatejede landbrugsjorder drives der ifølge de slovakiske myndigheder ikke landbrug.

(7) Konsolideringen af landbrugsjord hæmmes også af, at processen med genindførelse af ejendomsretten endnu ikke er tilendebragt på grund af krav, som ikke er afklaret. Herudover forvaltes over 360 000 ha privat landbrugsjord af Slovak Land Fund (den slovakiske jordfond), indtil de retmæssige ejere identificeres. Ca. 130 000 ha statsejet landbrugsjord forbliver i Slovak Land Fund's regi. Disse jorder udgør sammen med dem, hvis retlige situation er uklar, næsten en fjerdedel af Den Slovakiske Republiks samlede landbrugsareal. Manglende klarhed med hensyn til ejendomsret er uvægerligt en hindring for handel med jord og konsolidering af landbrugsejendom. Opsplittede jordarealer medvirker desuden til at forringe konkurrenceevnen og gør landbrugsbedrifterne mindre markedsorienterede.

(8) Det kan på denne baggrund forventes, hvilket de slovakiske myndigheder også gør, at ophævelsen af restriktionerne den 1. maj 2011 vil lægge pres på jordpriserne i Slovakiet. Følgelig er der risiko for alvorlig uro på det slovakiske marked for landbrugsjord ved udløbet af overgangsperioden.

(9) Der bør derfor indrømmes en forlængelse af overgangsperioden med tre år, jf. bilag XIV, kapitel 3, til tiltrædelsesakten fra 2003.

(10) For at kunne forberede markedet fuldt ud på liberaliseringen er det fortsat yderst vigtigt, selv under ugunstige økonomiske forhold, at sørge for bl.a. bedre kredit- og forsikringsfaciliteter for landbrugerne samt at gennemføre landbrugsreformen i overgangsperioden som allerede fremhævet i midtvejsrapporten.

(11) Da et åbent indre marked altid har været kernen i Europas velstand, forventes øget tilgang af udenlandsk kapital også at medføre potentielle fordele for landbrugsmarkedet i Slovakiet. Som fremhævet i midtvejsrapporten fra 2008 kan udenlandske investeringer i landbrugssektoren desuden have væsentlige langsigtede virkninger for tilførsel af kapital og knowhow, for den måde, hvorpå markedet for jord fungerer, og for landbrugets produktivitet. Den gradvise lempelse af restriktionerne for udenlandsk ejerskab i løbet af overgangsperioden vil også kunne bidrage til at forberede markedet på fuld liberalisering.

(12) Af hensyn til retssikkerheden og for at undgå et juridisk tomrum i Slovakiets nationale retssystem efter udløbet af den nuværende overgangsperiode bør denne afgørelse træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.04.2011
Anvendelsesdato i EU
15.04.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet