Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Etiopia

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/105 av 27. oktober 2017 om endring av delegert forordning (EU) 2016/1675 med hensyn til å tilføye Etiopia på listen over tredjestater med høy risiko i tabellen i punkt I i vedlegget

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/105 of 27 October 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675, as regards adding Ethiopia to the list of high-risk third countries in the table in point I of the Annex

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.9.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.11.2018)

Sammendrag av innhold
Delegert kommisjonsforordning 2016/1675 gir en liste over tredjelandsjurisdiksjoner som har strategiske mangler i deres nasjonale ordninger for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering, og som i vesentlig grad truer unionens finansielle system (høyrisikotredjeland). Forordning 2016/1675 er fremmet sammen med EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv (direktiv 2015/849/EU).

Listen inneholder land der banker må gjennomføre ytterligere kontrolltiltak ved finansielle strømmer fra. EU vil engasjere seg i alle relevante politiske områder med de berørte landene, blant annet gjennom utviklingssamarbeid, og det endelige målet er at de overholder og fjerner seg fra listen. Listen vil gjennomgås minst tre ganger i året, etter hvert møte i Financial Action Task Force (FATF), som vurderer den siste utviklingen.

Endringsforordningen tilføyer Etiopia på listen over land.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten.

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, dvs. at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Behov for tekniske tilpasninger gjelder kun tidspunkt for ikrafttredelse i EFTA-landene.

Status
Hovedforordningen 2016/1675 er vedtatt og har trådt i kraft i EU 23.09.2016. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen. Tilleggsforordningen trådte i kraft i EU 13.02.2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.10.2017
Anvendelsesdato i EU
13.02.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (fullført) og Norge, Island og Liechtenstein av tilknyttet direktiv (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.09.2019
Anvendes fra i Norge
24.09.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0105
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro