Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Pakistan

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1467 av 27. juli 2018 om endring av delegert forordning (EU) 2016/1675 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 med hensyn til å tilføye Pakistan til tabellen i punkt I i vedlegget

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1467 of 27 July 2018 amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council, as regards adding Pakistan to the table in point I of the Annex

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.9.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.11.2018)

Sammendrag av innhold
Fjerde hvitvaskingsdirektivs vedlegg over høyrisikoland (2016/1675) oppdateres jevnlig av Kommisjonen. En oppdatering fastsettes som en kommisjonsforordning Kommissionen har på grunnlag av sin analyse konkludert at Pakistan bør betraktes som et tredjeland med strategiske mangler i sin ordning for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering, som utgjør en vesentlig risiko for EUs finansielle system.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Pakistan ble allerede påført hvitvaskingsforskriftens liste over høyrisikoland til ikrafttredelsen 15. oktober 2018. Bestemmelsen har ingen andre rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten. Reglene forventes ikke å ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
SU finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen har trådt i kraft i EU, og er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen. Den materielle bestemmelsene er allerede gjennomført i Norge i hvitvaskingsforskriften.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.07.2018
Anvendelsesdato i EU
22.10.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (fullført) og Norge, Island og Liechtenstein av tilknyttet direktiv (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.09.2019
Anvendes fra i Norge
24.09.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1467
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro