Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om høyrisikotredjeland med strategiske mangler

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/855 av 7. mai 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2016/1675 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 med hensyn til å tilføye Bahamas, Barbados, Botswana, Kambodsja, Ghana, Jamaica, Mauritius, Mongolia, Myanmar/Burma, Nicaragua, Panama og Zimbabwe til tabellen i punkt I i vedlegget og slette Bosnia-Hercegovina, Etiopia, Guyana, Den demokratiske folkerepublikk Laos, Sri Lanka og Tunisia fra tabellen

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/855 of 7 May 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council, as regards adding the Bahamas, Barbados, Botswana, Cambodia, Ghana, Jamaica, Mauritius, Mongolia, Myanmar/Burma, Nicaragua, Panama and Zimbabwe to the table in point I of the Annex and deleting Bosnia-Herzegovina, Ethiopia, Guyana, Lao People’s Democratic Republic, Sri Lanka and Tunisia from this table

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.7.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.6.2020)

Sammendrag av innhold
Fjerde hvitvaskingsdirektivs vedlegg over høyrisikoland (2016/1675) oppdateres jevnlig av Kommisjonen. En oppdatering fastsettes som en kommisjonsforordning. Kommisjonen har på grunnlag av sin analyse konkludert at følgende land bør betraktes som et tredjeland med strategiske mangler i sin ordning for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering, som utgjør en vesentlig risiko for EUs finansielle system: Bahamas, Barbados, Botswana, Kambodsja, Ghana, Jamaica, Mauritius, Mongolia, Myanmar/Burma, Nicaragua, Panama og Zimbabwe.

Følgende land foreslås avlistet: Bosnia-Herzegovina, Etiopia, Guyana, Laos, Sri Lanka og Tunisia.

Personer og foretak som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket, vil plikte å gjennomføre forsterkede kundetiltak dersom kunden eller reelle rettighetshavere av kunden er etablert i statene som foreslås listeført. Likeledes vil slike plikter bortfalle, hva angår landene som er foreslått avlistet. Bestemmelsen har ingen andre rettslige konsekvenser.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Den materielle bestemmelsene er allerede gjennomført i Norge i hvitvaskingsforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten. Reglene forventes ikke å ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen har trådt i kraft i EU, og er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen. Den materielle bestemmelsene er allerede gjennomført i Norge i hvitvaskingsforskriften.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.05.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.05.2020
Anvendelsesdato i EU
08.07.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.05.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
14.07.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.07.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.07.2020
Anvendes fra i Norge
16.07.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0855
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro