Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: fjerning av Mongolia fra listen over høyrisikotredjeland med strategiske mangler

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/37 av 7. desember 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2016/1675 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 med hensyn til å avliste Mongolia til tabellen i punkt I i vedlegget

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/37 of 7 December 2020 on amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council, as regards deleting Mongolia from the table in point I of the Annex

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.3.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.2.2021)

Sammendrag av innhold
Fjerde hvitvaskingsdirektivs vedlegg over høyrisikoland (2016/1675) oppdateres jevnlig av Kommisjonen. En oppdatering fastsettes som en kommisjonsforordning Kommisjonen har på grunnlag av sin analyse konkludert at Mongolia ikke lenger bør betraktes som et tredjeland med strategiske mangler i sin ordning for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering, som utgjør en vesentlig risiko for EUs finansielle system.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det er ingen rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten. Reglene forventes ikke å ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.12.2020
Anvendelsesdato i EU
07.02.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
19.03.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
20.03.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.03.2021
Anvendes fra i Norge
19.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0037
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro