Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om identifisering av høyrisikotredjeland med strategiske mangler

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1675 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 gjennom identifisering av tredjestater med høy risiko og strategiske mangler

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1675 of 14 July 2016 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council by identifying high-risk third countries with strategic deficiencies

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.9.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.9.2018)

Sammendrag av innhold
Delegert kommisjonsforordning 2016/1675 gir en liste over tredjelandsjurisdiksjoner som har strategiske mangler i deres nasjonale ordninger for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering, og som i vesentlig grad truer unionens finansielle system (høyrisikotredjeland). Forordning 2016/1675 er fremmet sammen med EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv (direktiv 2015/849/EU)

Listen inneholder p.t.10 land. Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven må gjennomføre ytterligere kontrolltiltak ved finansielle strømmer med tilknytning til disse 10 landene. EU vil engasjere seg i alle relevante politiske områder med de berørte landene, blant annet gjennom utviklingssamarbeid, og det endelige målet er at de overholder og fjerner seg fra listen. Listen vil gjennomgås minst tre ganger i året, etter hvert møte i Financial Action Task Force (FATF), som vurderer den siste utviklingen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten.

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, dvs. at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Reglene er vedtatt og har trådt i kraft i EU 23.09.2016. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.07.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.07.2016
Anvendelsesdato i EU
23.09.2016
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
21.12.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv (EU) 2015/849) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
10.04.2019
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.09.2019
Anvendes fra i Norge
24.09.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1675
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro